Jes­se Lai­ti­nen Fo­to­graf

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Fö­re det­ta bygg­ar­be­ta­ren Jes­se Lai­ti­nen ha­de ald­rig tänkt tan­ken om att bli fo­to­graf, el­ler ens hål­lit i en ka­me­ra, för­rän 2005. Men när han trött­na­de på byg­get be­gav han sig till kyr­ko­går­den för att fo­ta grav­ste­nar och kom så in på fo­to­sko­la. För mind­re än ett år se­dan slu­ta­de han som fo­to­as­si­stent och har re­dan hun­nit job­ba med Sty­le­by, El­le Fin­land, REVS Ma­ga­zi­ne och Con­tri­bu­tor. Jes­se de­bu­te­ra­de ny­li­gen i Pla­za och föl­jer nu upp det­ta med att fo­ta ko­sty­mer för Pla­za Uo­mo, si­dan 104.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.