Bäs­ta sön­dags­brun­chen

Plaza Uomo - - FINAL -

Balt­ha­zar Keith McNal­ly har av tid­ning­en The New York Ti­mes om­skri­vits som ”re­stau­ra­tö­ren som upp­fann Down­town”, och Balt­ha­zar är hans ab­so­lu­ta mäs­ter­verk. Även om re­stau­rang­en fun­ge­rar för de fles­ta mål­ti­der un­der sto­ra de­lar av dyg­net (Balt­ha­zar har öp­pet från 07.30 fram till mid­natt el­ler 01 de fles­ta da­gar) så är fru­kosten och fram­för allt sön­dags­brun­chen fa­vo­ri­ten. Kaf­fet kom­mer från Stump­town och bri­ocher­na som an­vänds till de fat­ti­ga rid­dar­na från det eg­na ba­ge­ri­et. Balt­ha­zar har ny­li­gen öpp­nat i Lon­don ock­så. 80 Spring Stre­et +1-212-343 12 74 www.balt­ha­zar­ny.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.