Bäs­ta skräd­da­ren

Plaza Uomo - - FINAL -

Hong Kong Tai­lor Jack Om man pri­o­ri­te­rar yr­kes­skick­lig­het fram­för ser­vice med ett ­le­en­de (vis­sa skul­le kanske me­na att ett trev­ligt be­mö­tan­de är del av yr­kes­skick­lig­he­ten, men så är in­te fal­let här) bör vän­da sig till Hong Kong Tai­lor Jack för hjälp med upp­lägg­ning­en av ­byx­or­na. Jack Ko he­ter New Yorks bäs­ta skräd­da­re och ­ar­be­ta­de i Hong­kong in­nan han öpp­na­de eget i den ame­ri­kans­ka hu­vud­sta­den 1984. Pri­ser­na är nå­got hög­re än hos and­ra. 136 Wa­ver­ly Pla­ce +1-212-675 08 18 www.hong­kong­tai­lor­jack.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.