vanä­ra in­te ­ko­sty­men!

An­ders Mo­dig hjäl­per oss att gö­ra bätt­re ur­val.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - av an­ders mo­dig

Kloc­kor är värl­dens dy­ras­te plagg. Men har du fel kloc­ka till din ko­stym så ser du ba­ra bil­lig ut. Så, in­nan du ba­ra tar på dig en av di­na kloc­kor, se dig i spe­geln. Tänk på vad du ut­strå­lar, följ två grund­reg­ler och und­vik de van­li­gas­te miss­ta­gen – du har in­te vand­rar­käng­or till ko­sty­men, el­ler hur? Så var­för tän­ker du ens tan­ken på att kom­bi­ne­ra stil­vävd ull med en för all del me­ka­nisk, men fläs­kig och to­talt över­di­men­sio­ne­rad kro­no­graf vars bo­ett är gju­ten i nå­gon ob­skyr le­ge­ring som fun­ge­rar all­de­les ut­märkt som vinge på en for­mel 1-bil? ­El­ler än­nu vär­re, ett plas­tigt di­gi­ta­lur som vi­sar tem­pe­ra­tur, höjd, hjärtslag och tåg­ti­der i At­las­ber­gen? Oroa dig in­te, ditt pa­ket är till­räck­ligt stort – tar du på dig en kloc­ka som får din väns­terarm att slä­pa i bac­ken så an­ty­der du fak­tiskt mot­sat­sen. För att in­te ta­la om att du vanä­rar ko­sty­men.

Så, vil­ka två grund­reg­ler ta­lar jag då om? 1. Mat­cha fär­gen på skor­na med fär­gen på kloc­kans ­lä­derarm­band. 2. Mat­cha kloc­kan med man­schett­knap­par­na. Tänk helt en­kelt att kloc­kan ska va­ra en del av ­sti­len, ­nå­got som för­stär­ker och ­be­kräf­tar den. Sunt för­nuft rå­der: En for­mell kloc­ka för for­mel­la ­till­ställ­ning­ar, och till mer ­av­slapp­na­de ­sam­man­hang en mer av­slapp­nad kloc­ka; ­ex­em­pel­vis en ­en­kel ­vin­tage med pa­ti­ne­rat lä­der­band. Det fun­ge­rar i re­gel att kom­bi­ne­ra upp­åt – att bä­ra en kloc­ka som är fi­na­re än kläd­seln – men und­vik att dra ner hel­hets­in­tryc­ket ­ge­nom att slaf­sa till en ele­gant ko­stym med fel kloc­ka. Ibland har jag sett smo­king kom­bi­ne­rat med fe­ta dykarkloc­kor på bjär­ta gum­mi­band. Det är in­te ­ro­ligt el­ler bo­he­miskt. Det är li­ka stil­fullt som att pe­ta dig i ­nä­san och stolt vi­sa upp re­sul­ta­tet. Själv var jag fy­ra år gam­mal när jag slu­ta­de med det­ta.

Höj­den av ele­gans är na­tur­ligt­vis ett fick­ur i stål el­ler vitt guld, som in­te alls ba­ra hör hem­ma i en väst­fic­ka. Många ka­va­jer har små ex­tra­fic­kor som kan an­vän­das till fick­ur. El­ler så kan ked­jan lö­pa från övers­ta ka­vaj­knap­pen till bröst­fic­kan. Vil­ket blir ett ­al­ter­na­tiv till näs­du­ken – som det ju bör­jar gå in­fla­tion i.

Så, hur många ko­stym­kloc­kor be­hö­ver man egent­li­gen? Det är na­tur­ligt­vis upp till dig, men fun­de­ra där du står fram­för spe­geln om du vill va­ra helt klas­sisk, el­ler om du vill av­vi­ka nå­got, ex­em­pel­vis ge­nom att ha en dis­kret pe­tro­le­um­blå el­ler svart ur­tav­la som al­ter­na­tiv till klas­siskt ­silv­ri­ga el­ler vi­ta ur­tav­lor. ­Bru­kar du ha man­schett­knap­par i guld? Då är det guld­bo­ett som ­gäl­ler. Och na­tur­ligt­vis bör du ha minst en kloc­ka med brunt arm­band och en med svart arm­band – el­ler möj­lig­het att snabbt by­ta arm­band.

Är du på jakt ef­ter nya kloc­kor, fö­re­slår vi att du vän­der dig till ko­stym­kloc­kor­nas tre vi­se män: Pa­tek Philip­pe, Vache­ron Con­stan­tin och ­Jae­gerLeCoult­re. Men om du in­te an­ser kloc­kor va­ra vär­da kon­tan­tin­sat­sen på en lä­gen­het, så kan du i vin­ta­ge­ut­bu­det hit­ta fan­tas­tiskt vack­ra kloc­kor från 1950- el­ler 1960-ta­let för en tu­sen­lapp el­ler två.

Att kloc­kor är en allt ­vik­ti­ga­re del av sti­len märks ock­så i att mo­de­mär­ken har ­bli­vit rik­ti­ga ur­ma­ka­re, ­vil­ket gör att de kan er­bju­da si­na ­kun­der en kom­plett stil. ­Mär­ken som Lou­is Vuit­ton och Her­mès gör helt egen­till­ver­ka­de kom­pli­ka­tio­ner av ab­so­lut topp­klass. And­ra gör som ­ex­em­pel­vis Ralph Lau­ren, som kö­per si­na ur­verk av Jae­gerLeCoult­re, IWC och Pi­a­get. Här sägs dock en viss schism ha upp­stått in­om Riche­mont­grup­pen, ef­tersom Ralph Lau­ren tar väl­digt myc­ket mer be­talt för si­na kloc­kor än vad nämn­da mär­ken gör för kloc­kor med sam­ma ­pre­stan­da. Er­me­ne­gil­do Zeg­na har valt att job­ba till­sam­mans med Gi­rard-­Per­re­gaux – vil­ka i sin tur ­ta­gits över av PPR (fö­re det­ta Guc­ci Group), ­Sal­va­to­re ­Fer­ra­ga­mo och Ver­sa­ce sam­ar­be­tar med Timex group och Je­re­my Hackett har job­bat med TAG Heu­er.

Så, kloc­kor och stil är på al­la möj­li­ga sätt sam­man­tvin­nat till en oskilj­bar en­het. Och i dag har vi ge­nom kloc­k­in­du­strin och vin­ta­ge­hand­la­re fler möj­lig­he­ter än nå­gon­sin att lå­ta rätt kloc­ka för­stär­ka vår stil. Låt det sy­nas även på din hand­led.

An­ders Mo­dig är klock­ex­pert och chefre­dak­tör på Pla­za Uo­mos sys­ter­tid­ning Pla­za Watch.

Ralph Lau­ren Stir­rup ­Chro­no­graph.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.