F EM K L A S S I S K A B ÅGA R

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ray-Ban Club­mas­ter

Vid si­dan av evi­ga klassiker som Avi­a­tor och Way­fa­rer hör

Club­mas­ter till Ray-Bans rik­ti­ga tro­tjä­na­re. Mo­del­len i me­tall och plast lan­se­ra­des på 1950-ta­let un­der nam­net

Brow­nie och blev snabbt po­pu­lär in­om mu­siksce­nen.

Per­sol PO649

Ita­li­ens främs­ta sol­glas­ö­gon­ex­port lan­se­ra­des 1957 och var fram­ta­gen för att skyd­da Turins spår­vagns­fö­ra­re mot sol och väg­damm. Med bä­ra­re som film­stjär­nan Mar­cel­lo Mastro­i­an­ni har det­ta bli­vit en stil­klas­si­ker.

Cut­ler & Gross 0734

Lon­don­ba­se­ra­de Cut­ler & Gross har se­dan star­ten 1969 gjort glas­ö­gon­bä­ran­de li­te sex­i­ga­re och be­tyd­ligt snyg­ga­re. Kult­bå­gen 0734 har fun­nits i pro­duk­tion se­dan ti­digt 1980-tal och kän­ne­teck­nas av sin run­da form.

Oli­ver Pe­oples MP-2

1980-ta­lets yup­pi­es med psy­ko­pa­ten Pa­trick Ba­te­man i spet­sen bar al­la sköld­padds

mönst­ra­de Oli­ver Pe­op­le. En av de mest ka­rak­tä­ris­tis­ka mo­del­ler­na är de run­da me­tall­bå­gar­na MP-2 med fron­toch skalm­de­tal­jer i ace­tat.

Ran­dolph Avi­a­tor

Hård­kok­ta me­tall­bå­gar som ur­sprung­li­gen ska­pa­des för den ame­ri­kans­ka ar­mén. Har in­te minst bli­vit kän­da ef­ter att ha full­än­dat Don Dra­pers kniv­skar­pa ko­sty­mer

i tv-se­ri­en Mad Men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.