Tod’s va­ri­ant: Gom­mi­no

Plaza Uomo - - MANUAL -

Även om Tod’s in­te upp­fann bils­kor­na kan mo­del­lens po­pu­la­ri­tet i hög ut­sträck­ning till­skri­vas mär­ket och dess grun­da­re Di­e­go Del­la Val­le. Un­der en re­sa till New York med sin far Do­ri­no, som till­ver­ka­de skor åt sta­dens stör­re var­hus, fick Di­e­go upp ögo­nen för ett par bils­kor. Di­e­go fast­na­de för de­sig­nen, men tyck­te kva­li­te­ten var så un­der­må­lig att han be­slöt sig för att för­fi­na skor­na i fa­mil­jea­tel­jén hem­ma i Mar­che, öst­ra Ita­li­en. Re­sul­ta­tet blev J.P. Tod’s Gom­mi­no som lan­se­ra­des 1979 och som blev star­ten för ett världs­om­spän­nan­de mo­deim­pe­ri­um.

Den skick­li­ga mark­nads­fö­ra­ren Del­la Val­le skic­ka­de ti­digt ut skor till le­dan­de sti­li­ko­ner och fick snart he­la Hol­ly­woods skå­de­spe­la­re­lit att by­ta ut si­na fri­tids­skor mot ett par Tod’s. Även om mär­ket fått en ex­plo­sions­ar­tad ut­veck­ling, myc­ket tack va­ra det ri­ka ut­bu­det av fär­ger och ma­te­ri­al, till­ver­kas Gom­mi­no fort­fa­ran­de för hand i den topp­mo­der­na sko­a­tel­jén i Ca­set­te d’Ete i Mar­che, som ri­tats av Del­la Val­les fru Barbara. Fort­fa­ran­de sägs den när­ma­re 90-år gam­la Do­ri­no Del­la Val­le gå runt i fa­bri­ken och kon­trol­le­ra kva­li­te­ten på moc­kasin­söm­mar­na.

Fing­er­fär­di­ga söm­mar och hand­borstad fi­nish gäl­ler fort­fa­ran­de på Tod’s-fa­bri­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.