S Y D E U ROP A

ITA­LI­EN , FRANK­RI­KE, SPA­NI­EN, POR­TU­GAL OCH GRE­KLAND

Plaza Uomo - - MANUAL -

ITA­LI­EN Milord Den flo­ren­tins­ka sti­len är in­te rädd för att blan­da ele­gan­ta ko­sty­mer med spor­ti­ga­re in­slag som funk­tions­yt­ter­plagg och snea­kers. Milord vid Do­men är ett praktex­em­pel på när sti­len görs som bäst. Pi­az­za deg­li Stroz­zi 12, Flo­rens

Ere­di Chi­a­ri­ni Mitt i cen­tra­la Flo­rens lig­ger stilin­sti­tu­tio­nen Ere­di Chi­a­ri­ni med anor från 1884. På tre vå­ning­ar blan­das någ­ra av lan­dets främs­ta ko­stym­till­ver­ka­re med ofod­ra­de till­ver­ka­re i mo­der­na­re snitt. Mör­ka trä­pa­ne­ler och trånga trap­por för­stär­ker den ge­nu­i­na käns­lan yt­ter­li­ga­re. Via Ro­ma 16, Flo­rens

Da­vi­de Cen­ci Med flagg­skepps­bu­ti­ken i Rom och två yt­ter­li­ga­re bu­ti­ker i Mi­la­no och New York har Da­vi­de Cen­ci se­dan star­ten 1926 eta­ble­rat sig som en av stil-Ita­li­ens verk­li­ga makt­fak­to­rer. I dag för tred­je ge­ne­ra­tio­nen Cen­ci fa­mil­jens stil­mot­to ”Bri­tish he­ri­tage with Ita­li­an twist” vi­da­re. Via di Cam­po Mar­zio 1–8, Rom

Bat­tisto­ni När Dic­kie Gre­en­le­af, spe­lad av Ju­de Law, tar Matt Da­mon och Tom Ripley till sin fa­vo­ritskräd­da­re i kult- fil­men The Ta­len­ted Mr Ripley åker de bå­da till Bat­tisto­ni i Rom. Skräd­de­ri­et som grun­da­des 1946 lig­ger än i dag kvar på sam­ma adress och är fram­för allt känt för si­na möns­ter­ri­ka slip­sar och hals­du­kar. Via Con­dot­ti 61, Rom

San Car­lo I in­du­strista­den Turins hjär­ta lig­ger den 1 000 kvadrat­me­ter sto­ra herr­mo­de­bu­ti­ken San Car­lo. Den mo­dernt in­red­da bu­ti­ken re­pre­sen­te­rar det nya stil-Ita­li­en med fle­ra väl­kän­da in­hems­ka mär­ken. Pi­az­za San Car­lo 197, Tu­rin

Al Ba­zaar Al­la med mins­ta in­tres­se för herr­mo­de vet vem Li­no Ieluz­zi. Vad be­tyd­ligt fär­re vet är att den ex­cent­ris­ka man­nen som mat­char sin upp­sjö av dub­bel­knäpp­ta ko­sty­mer med upp­knäpp­ta spänn­s­kor och en väl­närd labra­dor dri­ver bu­ti­ken Al Ba­zaar i Mi­la­no. Bu­ti­kens ut­bud mat­char sin äga­re väl och är du på jakt ef­ter mark­na­dens vi­das­te skjort­kra­ge är Al Ba­zaar helt rätt bu­tik att le­ta i. Via An­to­nio Scar­pa 9, Mi­la­no

M.Bar­del­li M.Bar­del­li som grun­da­des re­dan 1941 re­pre­sen­te­rar den klas­sis­ka mi­la­ne­sis­ka sti­len med tyd­li­ga brit­tis­ka in­flu­en­ser. På adres­sen blan­das stic­ka­de kash­mir­trö­jor från skots­ka Hawick och brit­tiskt sko­hant­verk med ita­li­ensk kon­fek­tion från någ­ra av lan­dets all­ra mest namn­kun­ni­ga till­ver­ka­re. Cor­so Ma­gen­ta 13, Mi­la­no

Do­ri­a­ni Do­ri­a­ni med fem bu­ti­ker i Ita­li­en fo­ku­se­rar främst på lyx­igt stic­kat, men har även ett ut­bud av mjukt skräd­da­de ko­sty­mer och ac­ces­so­a­rer. Bu­ti­kens skylt­föns­ter är all­tid in­spi­re­ran­de med oklan­der­lig färg­match­ning och per­fekt snitt. Via S. Andrea 2, Mi­la­no

Of­fi­ci­na Slo­wear Slo­wear är ett av mo­de­värl­dens just nu all­ra mest om­ta­la­de modekon­cept. Flagg­skepps­bu­ti­ken i Mi­la­no rym­mer vid si­dan av mo­de­grup­pens fy­ra pro­dukt­spe­ci­a­lis­ter In­co­tex, Glanshirt, Mon­te­do­ro och Za­no­ne även no­ga ut­val­da pro­duk­ter från ex­ter­na mo­de­till­ver­ka­re, som spe­ci­alut­gå­vor från ame­ri­kans­ka sko­till­ver­ka­ren Al­den. Vi­a­le El­ve­zia 6, Mi­la­no

A.Gi.Em­me Co­mo-bu­ti­ken som star­ta­de som sko­bu­tik hör i dag till en av Ita­li­ens all­ra mest in­no­va­ti­va mo­de­bu­ti­ker med mär­ken som Aspe­si, Engi­ne­e­red Gar­ments och Sal­va­to­re Pic­co­lo. Via Vit­to­rio Ema­nu­e­le II, Co­mo

Lon­don Scu­de­rie En av söd­ra Ita­li­ens ele­gan­tas­te herr­mo­de­bu­ti­ker med mär­ken som Ki­ton, Sar­to­rio och Isa­ia. Den 700 kvadrat­me­ter sto­ra bu­ti­ken med ele­gan­ta sten­pe­la­re rym­de ti­di­ga­re en bank. Via Con­ver­sa­no, Ba­ri

Ru­bi­nac­ci Ne­a­pels skräddartra­di­tion är världs­känd. En av sta­dens all­ra namn­kun­ni­gas­te ak­tö­rer är fa­mil­jen Ru­bi­nac­ci som 1932 öpp­na­de sitt skrädderi som fick smek­nam­net Lon­don House ef­ter skräd­de­ri­ets ang­lo­fi­la in­spi­ra­tion. Ru­bi­nac­ci som i dag styrs av Ma­ri­a­no och stre­etsty­le-fo­to­gra­fer­nas fa­vo­rit Luca Ru­bi­nac­ci är sär­skilt be­röm­da för si­na ex­tra­va­gan­ta slip­sar och si­den­näs­du­kar. Via dei Mil­le, 1, Ne­a­pel

E. Ma­ri­nel­la Med åt­skil­li­ga pre­si­den­ter, kung­lig­he­ter och film­stjär­nor på kund­lis­tan re­pre­sen­te­rar E.Ma­ri­nel­la slips­hant­verk när det är som all­ra bäst. Den för­hål­lan­de­vis lil­la bu­ti­ken i Ne­a­pel där histo­ri­en om fa­mil­je­fö­re­ta­get bör­ja­de er­bju­der ut­ö­ver slip­sar allt från väl­dof­tan­de par­fy­mer till stil­säk­ra ves­pahjäl­mar. Ri­vi­e­ra di Chi­aia, 287, Ne­a­pel

Tai­lor’s & Ti­es Ef­ter att ha växt upp i en skräd­dar­fa­milj med ur­sprung i Ne­a­pel öpp­na­de Gi­an­ni Dal Cor­ti­vo 1997 sin bu­tik Tai­lor’s & Ti­es vid Le Ar­che Sca­li­ge­re i cen­tra­la Ve­ro­na. Bu­ti­ken sam­ar­be­tar med någ­ra av Ita­li­ens

främs­ta mo­de­till­ver­ka­re och har även ett brett ut­bud av eg­na va­ru­mär­ken som in­ne­fat­tar allt från färg­star­ka bad­shorts till sprez­za­tu­ra­o­san­de skjor­tor. Via Lar­go Pe­sche­ria Vec­chia 5, Ve­ro­na

Ric­chet­ti Av­ska­lad mo­de­bu­tik i cen­tra­la Par­ma med mär­ken som Ki­ton, Lo­ro Pi­a­na och Bru­nel­lo Cu­ci­nel­li. Bu­ti­ken är spar­sma­kat in­redd med mörkt trä och guld­de­tal­jer. Via Mazzi­ni 1, Par­ma

FRANK­RI­KE

Ave­dis Mo­dern fransk her­re­ki­pe­ring där ofodrat ita­li­enskt mö­ter fransk flärd. Vid si­dan av fle­ra väl­kän­da till­ver­ka­re er­bju­der bu­ti­ken mitt i Pa­ris mo­de­di­strikt ett pris­värt mär­ke un­der eget namn. 354 Rue Saint Ho­noré, Pa­ris

L’Eclai­reur Pa­ris be­skrivs som en av stil­värl­dens all­ra mest avant­gar­de-mark­na­der. En bi­dra­gan­de fak­tor är L’Eclai­reur som hål­ler mo­de­gra­den hög. Fir­man som i dag har fy­ra bu­ti­ker runt om Pa­ris var bland an­nat först med mär­ken som Pra­da, Dri­es Van No­ten och Mar­tin Mar­gi­e­la på den frans­ka mark­na­den. 8 Rue Bo­is­sy d’Anglas, Pa­ris

Marc Guyot Frank­ri­kes dan­dys eki­pe­rar sig hos Marc Guyot som häm­tar in­spi­ra­tion från 30- och 40-ta­lets ame­ri­kans­ka kläd­kod. Här hit­tar kun­den som in­te är rädd för var­ken färg el­ler möns­ter helt rätt. 8 Rue Pasqu­i­er, Pa­ris

Char­vet På Pla­ce Ven­dô­me hu­se­rar se­dan 1838 skjort­ma­ka­ren Char­vet. Som värl­dens förs­ta renod­la­de skjort­bu­tik har Char­vet verk­li­gen skri­vit skjort­histo­ria. Kund­lis­tan sträc­ker sig från Coco Cha­nel och Her­ti­gen av Wind­s­or till Bri­an Fer­ry och Ba­rack Oba­ma. 28 Pla­ce Ven­dô­me, Pa­ris

Co­let­te Co­let­te är knap­past den ele­gan­tas­te bu­ti­ken på lis­tan, men som värl­dens förs­ta och en av de all­ra mest ton­gi­van­de modekon­cept­bu­ti­ker­na är Co­let­te omöj­lig att ute­slu­ta. Mot­tot ”först med det se­nas­te” har ald­rig va­rit så rätt som i fal­let Co­let­te. 213 Rue Saint-Ho­noré, Pa­ris

Bra­nenx Bra­nenx är en själv­klar stil­pa­us från se­mestern i Can­nes. På 140 kvadrat­me­ter åter­finns pre­mi­um­mär­ken som ita­li­ens­ka skjort­ma­ka­ren Ma­rol och Fray, men även su­per­lyx från Ste­fa­no Ric­ci. 6 Rue Fré­déric Amou­ret­ti, Can­nes Up­per Sho­es Frank­ri­ke är ett land med rik sko­kul­tur. Up­per Sho­es med fy­ra bu­ti­ker i Lyon fö­val­tar ar­vet väl. Här blan­das franskt sko­hant­verk i form av Pa­ris-ba­se­ra­de Cort­hay med så­väl brit­tis­ka Ed­ward Green och John Lobb som ame­ri­kans­ka Al­den. 54 Rue de Brest, Lyon

SPA­NI­EN

Bel y Cia An­rik eki­pe­ra­re som öpp­na­de re­dan 1842 i Bar­ce­lo­na och där bland an­nat Kung Ju­an Car­los är kund. Bu­ti­ken pro­du­ce­rar väl­skräd­da­de klä­der un­der eget va­ru­mär­ke och er­bju­der även en förs­ta klas­sens skräd­de­ri­ser­vice. Sig­na­tur­plag­get är bu­ti­kens Te­ba Jac­ket, en mjuk ka­va­j­jac­ka. ut­veck­lad för jakt. Pas­seig de Grà­cia 20, Bar­ce­lo­na

Just One Just One hö­jer stil­ni­vån i den spans­ka hu­vud­sta­den. Ägar­na Cle­ment och Gre­go­ry So­nia Fer­nan­dez har hand­ploc­kat mär­ken som Tom Ford, Ce­sa­re At­toli­ni och Ca­ru­so, men kan ock­så skry­ta om en John Lobb-av­del­ning. Cal­le de Villanueva, 28 Madrid

Man1924 Re­dan som 18-åring öpp­na­de sti­li­ko­nen Car­los Castil­lo en egen bu­tik i Bil­bao. Till­sam­mans med sin sys­ter Ol­ga Castil­lo har de se­dan öpp­nat yt­ter­li­ga­re en bu­tik i Madrid. Sig­na­tursti­len är väl­klädd, med ett de­kon­stru­e­rat snitt och ruf­fa ty­ger. Er­cil­la, 21, Bil­bao

Tor­resgas­ton Tor­resgas­ton med två bu­ti­ker i Va­len­cia vän­der sig till en nå­got mind­re väl­po­le­rad kund där ame­ri­kans­ka klas­sis­ker som Brooks Brot­hers mö­ter ita­li­enskt slips­hant­verk från Ma­ri­nel­la. Cal­le del Al­mi­ran­te Ro­ger de Lau­ria, 9, Va­len­cia POR­TU­GAL Ro­sa & Teix­e­ria Ma­nu­el Ami­e­ro lär­de sig skräd­da­ryr­ket i Pa­ris och blev snabbt Lis­sa­bons främs­ta skräd­da­re. Hans lär­junge Fran­ci­sco Ro­sa star­ta­de till­sam­mans med An­tó­nio Teix­e­ria Ro­sa & Teix­e­ria. Bu­ti­ken er­bju­der fort­fa­ran­de skräd­dar­sytt, men även mo­dern fär­digsydd kon­fek­tion från bland an­nat Bru­nel­lo Cu­ci­nel­li och Lar­di­ni. Aveni­da da Li­ber­da­de 204, Lis­sa­bon

GRE­KLAND

Be­spo­ke Athens Lan­dets skar­pas­te eki­pe­ra­re. En stor del av ut­bu­det kret­sar kring skräd­dar­sytt där bu­ti­ken i cen­tra­la Aten sam­ar­be­tar med små ita­li­ens­ka ko­sty­ma­tel­jé­er. Anagnosto­pou­lou 15–17, Aten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.