NOR D - OC H S Y D AME R I K A

US A , KA N A D A , ME X I KO OC H BR A S I L I E N

Plaza Uomo - - MANUAL -

USA Berg­dorf Good­man Le­gen­da­ris­ka va­ru­hu­set Berg­dorf Good­man har se­dan öpp­nan­det 1899 va­rit en makt­fak­tor in­om USA:s mo­descen. Herr­va­ru­hu­set på 745 Fifth Avenue rym­mer värl­dens främs­ta lyx­va­ru­mär­ken från an­ri­ka mo­de­hus till väl­skräd­da­de ita­li­e­na­re. 745 Fifth Avenue, New York

Bar­neys Det nå­got mer avant­gar­de och fram­åt­blic­kan­de New Yorkva­ru­hu­set Bar­neys är stän­digt på jakt ef­ter det se­nas­te. I syn­ner­het när det kom­mer till eu­ro­pe­is­ka va­ru­mär­ken är Bar­neys, som i dag har bu­ti­ker över he­la USA samt i Ja­pan, of­ta först med att in­tro­du­ce­ra des­sa på den ame­ri­kans­ka mark­na­den. 660 Ma­di­son Ave, New York

Cuffs I Cle­ve­lands nor­ra för­ort lig­ger ett av USA:s in­tres­san­tas­te bu­tikskon­cept. Bu­ti­ken blan­dar ita­li­ensk topp­kon­fek­tion från mär­ken som Ki­ton och Bri­o­ni med ame­ri­kans­ka skräd­de­ri­er samt brit­tis­ka out­do­or­mär­ken. I bu­ti­ken finns även värl­dens en­da fri­ståen­de Her­mès­bu­tik av sitt slag samt en vin­bar. 8 E Oran­ge St, Chagrin Falls

Had­le­ighs 2009 tea­ma­de ma­kar­na Ed och Gab­le Shaikh,upp med ita­li­ens­ka topp­skräd­da­re som Ce­sa­re At­toli­ni och d’Aven­za för att klä si­na kun­der i skräd­dar­sytt från topp till tå. Mitt i cen­tra­la Dal­las lig­ger den­na mo­der­na herr­mo­de­bu­tik. Spa­na sär­skilt in bu­ti­kens spe­ci­al­till­ver­ka­de slip­pers. 71 Highland Park Vil­lage, Dal­las

Stan­ley Kors­hak Stor­sla­get va­ru­hus som drivs av fa­mil­jen Brock. Ut­bu­det av va­ru­mär­ken im­po­ne­rar med Ita­li­ens främs­ta som Lu­ci­a­no Bar­be­ra och Bel­vest till in­hems­ka skjort­mär­ket Ha­mil­ton och skräd­de­ri­et Ox­x­ford. 500 Cre­scent Ct #100, Dal­las

Ma­ri­os Ny­li­gen 50-års­ju­bi­le­ra­de Ma­ri­os har åt­skil­li­ga gång­er ut­nämnts till USA:s all­ra mest in­fly­tel­se­ri­ka mo­de­bu­tik. Bu­ti­ken var bland an­nat först att in­tro­du­ce­ra ita­li­ens­ka ko­stymjät­tar som Ca­na­li och Er­me­ne­gil­do Zeg­na i USA. 1513 6th Ave, Se­att­le

Wil­kes Bash­ford En in­sti­tu­tion i mo­de-USA. Grun­da­ren Wil­kes Bash­ford har all­tid haft en fingertoppskänsla för stil. Bash­ford in­tro­du­ce­ra­de in­te ba­ra ita­li­ens­ka mär­ken som Bri­o­ni och Gi­or­gio Ar­ma­ni på den ame­ri­kans­ka mark­na­den ut­an upp­täck­te även en ung Ralph Lau­ren re­dan förs­ta året Lau­ren star­ta­de sitt im­pe­ri­um. 375 Sut­ter St, San Fran­ci­sco

And­ri­sen Mor­ton Mitt i lyx­i­ga om­rå­det Cher­ry Cre­ek North i Den­ver lig­ger den­na he­la 10 000 kvadrat­me­ter sto­ra herr­mo­de­bu­tik. Ut­bu­det rym­mer kon­fek­tion från någ­ra av Ita­li­ens främs­ta fir­mor, men även ett brett ur­val av sportswear-mär­ken. 270 St Paul St, Den­ver

Ri­chard’s Fa­mil­jen Mit­chell har på drygt fem­tio år gått från en li­ten bu­tik med tre herr­ko­sty­mer till en av Ame­ri­kas mest ton­gi­van­de mo­de­fa­mil­jer. Fa­mil­jen äger se­dan 2009 bland an­nat Wil­kes Bash­ford. Bu­ti­ken som blan­dar klas­sis­ka mär­ken med hög­re mo­de­grad bju­der re­gel­bun­det in si­na le­ve­ran­tö­rer för att lå­ta des­sa vi­sa upp sitt ut­bud. 359 Gre­enwich Avenue, Gre­enwich

Lou­is Topp­mo­dern mo­de­bu­tik vid Bostons hamn­om­rå­de Fan Pi­er.

Vid si­dan av en unik shop­pingupp­le­vel­se med topp­kon­fek­tion lik­som ett ut­bud av mer mo­de­o­ri­en­te­ra­de va­ru­mär­ken har Lou­is en egen re­stau­rang samt en im­po­ne­ran­de doft- och skön­hets­av­del­ning. 60 Nort­hern Ave, Boston

Lef­fot Ban­bry­tan­de sko­bu­tik som blan­dar det bäs­ta från så­väl ame­ri­kansk som brit­tisk och fransk sko­kul­tur. På den till blyg­sam­ma bu­tiksy­tan er­bjuds en rad uni­ka sko­sam­ar­be­ten med en ser­vice i världs­klass. 10 Christop­her St, New York

Le­at­her Soul Med mot­tot ”from our soul to your so­le” dri­ver Le­at­her Soul ett av värl­dens mest om­ta­la­de sko­bu­tikskon­cept med två bu­ti­ker i Ho­no­lu­lu samt en bu­tik i Be­ver­ly Hills. Ut­bu­det sträc­ker sig från pre­mi­um­till­ver­ka­re som Ed­ward Green och John Lobb till snea­kers från New Ba­lan­ce. 2201 Kalakaua Ave, Ho­no­lu­lu

Ax­el’s Mitt i den ame­ri­kans­ka skid­byn lig­ger en av lan­dets främs­ta mo­de­bu­ti­ker. Bli skidor­tens bäst kläd­da med skräd­dat från så­väl Ce­sa­re At­toli­ni som yng­re mär­ken som Can­ta­rel­li och Bog­li­o­li. Dess­utom finns ett im­po­ne­ran­de sko­ut­bud. 201 Go­re Cre­ek Dr, Vail Co­lo­ra­da

KA­NA­DA

L’Uo­mo L’Uo­mo är se­dan 33 år till­ba­ka Ka­na­das all­ra mest pre­stige­fyll­da herr­mo­de­bu­tik. Ita­li­ens­ka mo­de­hus som Pra­da och Botte­ga Ve­ne­ta ska­par till­sam­mans med skräd­dar­konst från Ki­ton och Lo­ro Pi­a­na en lyx­i­ga­re fram­to­ning 1452 Rue Pe­el, Mon­tréal

Ni­co­las Ni­co­las Ka­lat­zis dri­ver se­dan 20 år till­ba­ka det­ta till­håll för snyggt herr­mo­de. Ploc­kar det bäs­ta av Ita­li­en där funk­tions­driv­na yt­ter­plagg­still­ver­ka­re som Her­no och Aspe­si blan­das med väl­skräd­da­de mär­ket Isa­ia. 153 Cum­ber­land Stre­et, To­ron­to

MEX­I­KO

An­to­nio So­li­to Ato­nio So­li­to flyt­ta­de för drygt 20 år se­dan från Ne­a­pel till Mex­i­co Ci­ty för att star­ta upp ett skrädderi och eki­pe­ring i egen re­gi. Med sig tog han någ­ra av trak­tens främs­ta skräd­dar­kon­tak­ter som nu­me­ra klär Mex­i­co Ci­tys mak­te­lit. Pre­si­den­te Ma­sa­rik #320 Col. Po­lan­co DF, Mex­i­co Ci­ty

BRA­SI­LI­EN

Vil­la Das­lu Vil­la Das­lu har se­dan star­ten 1958 va­rit Bra­si­li­ens och Sy­da­me­ri­kas själv­kla­ra ut­flykts­mål för so­fisti­ke­rad shop­ping. Åt­skil­li­ga kän­da mo­de­mär­ken har eg­na bu­ti­ker i va­ru­hu­set som kanske in­te bju­der på den personligaste shop­pingupp­le­vel­sen, men väl ett maf­figt ut­bud. Av. Che­did Ja­fet 131, São Pau­lo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.