MED KÄNS­LA FÖR DE­TAL­JER

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Eklund Stock­holm New Yorks mäk­la­re läm­nar ingen­ting åt slum­pen. De är hand­ploc­ka­de för sitt en­ga­ge­mang, sin kun­skap och driv­kraft. De job­bar för dig även när du äter fru­kost, se­mest­rar och so­ver. Och de har all­tid den ener­gi som krävs för att hit­ta den pre­cis rät­ta kö­pa­ren till din bo­stad – oav­sett om den per­so­nen be­fin­ner sig i din stad, i Sve­ri­ge el­ler ut­om­lands.

Väl­kom­men att be­sö­ka oss på Hum­le­gårds­ga­tan 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.