Ma­tigt mo­de

John Werich be­rät­tar om hur Flo­rens mo­de­folk lång­samt ­flyt­tar fo­kus från klä­der till mat.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - AV JOHN WERICH

SE­DAN AND­RA världs­kri­get har Flo­rens va­rit en av värl­dens ab­so­lut vik­ti­gas­te mo­destä­der. Det sägs att in­te mind­re än 70 pro­cent av all till­verk­ning av lyx­pro­duk­ter i lä­der – som skor och väs­kor – till­ver­kas här. Sta­den är hem för någ­ra av mo­de­värl­dens gi­gan­ter: Guc­ci, Emi­lio Puc­ci, Ro­ber­to Ca­valli och fa­mil­jen Fer­ra­ga­mo. Många på­står till och med att det ita­li­ens­ka mo­deund­ret star­ta­de i Flo­rens: här ge­nom­för­des hau­te coutu­re-vis­ning­ar långt fö­re mo­de­vec­kan i Mi­la­no ens var påtänkt.

Men trots sto­ra fram­gång­ar bör­jar nu mo­de­fa­mil­jer­na skif­ta fo­kus. Härom­vec­kan öpp­na­de fa­mil­jen Fer­ra­ga­mo sin fem­te re­stau­rang i Flo­rens, Il Bor­ro Bist­ro. Kro­gen är döpt ef­ter mo­de­hu­sets gods med sam­ma namn, be­lä­get i hjär­tat av Tosca­na. På godsets två re­stau­rang­er od­lar Fer­ra­ga­mo sitt eget vin och även de fles­ta av grön­sa­ker­na som finns på me­nyn. Il Bor­ro köp­tes un­der 1990-ta­let av Ja­mes och Fer­ruc­cio Fer­ra­ga­mos mam­ma Aman­da, då gift med sko­kung­en Sal­va­to­re Fer­ra- ga­mos son. Hon spen­de­ra­de många år och mil­jo­ner på att re­no­ve­ra och åter­stäl­la god­set och gö­ra om det till ett lyx­igt lant­ho­tell. I dag äger fa­mil­jen Fer­ra­ga­mo in­te mind­re än fem styc­ken ho­tell i Flo­rens. Just fa­mil­jen Fer­ra­ga­mo ut­ta­lar sig of­ta­re om si­na si­do­verk­sam­he­ter – vin, kro­gar, ho­tell och in­red­nings­bu­ti­ker – än om själ­va mo­de­hu­set.

Om det är en trött­het på mo­de och mo­de­värl­den ska jag lå­ta va­ra osagt, men många av de sto­ra mo­de­hu­sens äga­re ver­kar läg­ga nu sitt krut på and­ra, låt oss sä­ga mer jord- nä­ra, in­tres­sen. Ro­ber­to Ca­valli har se­dan många år slu­tat de­sig­na själv och till­bring­ar sto­ra de­lar av sin tid ute på den eg­na vin­går­den Tenu­ta deg­li Dei, en­kelt över­satt: Gu­dar­nas egen­dom. Nå­got pre­ten­tiöst, men så är ju in­te di­rekt Herr Ca­valli känd för sin enk­la na­tur. Vi­net kom­mer i las­kor som omslingras av or­mar och för­pac­kas i lac­ka­de lå­dor med le­o­pard­mönst­rat tyg. När Ca­valli in­te bu­tel­je­rar vin så fö­der han upp trav­häs­tar på går­den.

Det­ta gjor­de även Pa­o­lo Guc­ci, en av för­grunds­ge­stal- ter­na i det be­röm­da fa­mil­jeim­pe­ri­et, un­der 1980-ta­let (in­nan han blev ga­len och lät allt för­fal­la). Nu­me­ra ägs Guc­ci av det frans­ka lyx­konglo­me­ra­tet Ke­ring, med Fri­da Gi­an­ni­ni som de­sign­chef. Även hon har bör­jat rik­ta sin blick ut­an­för mo­de­värl­den. Ke­ring räd­da­de ny­li­gen en av värl­dens älds­ta pors­lins­till­ver­ka­re Ri­chard Gi­no­ri, grun­dat 1735, från kon­kurs. Guc­ci äger två re­stau­rang­er ock­så. En lig­ger i flagg­skepps­bu­ti­ken i To­kyo. Den and­ra är be­lä­gen i Guc­ci­musé­et i cen­tra­la Flo­rens, och här ser­ve­ras ute­slu­tan­de toscans­ka spe­ci­a­li­te­ter. Ma­ten till­ver­kas av hög­kva­li­ta­ti­va rå­va­ror från trak­ten: oliv­ol­ja, kött, bröd och grön­sa­ker.

Ut­veck­ling­en kan tyc­kas märk­lig – men egent­li­gen är det kanske in­te så kons­tigt att mo­de­fa­mil­jer­na här in­tres­se­rar sig mer för mat och dryck än klä­der. Var­je själ­vak­tan­de fa­milj i Flo­rens tycks äga en vin­gård el­ler olivlund. Mo­de har de ba­ra syss­lat med se­dan 1950-ta­let – mat- och vi­näls­kan­de flo­ren­ti­na­re har de va­rit i många ge­ne­ra­tio­ner.

”VI­NET KOM­MER I FLAS­KOR SOM OMSLINGRAS AV OR­MAR, I LÅ­DOR MED LE­O­PARD­MÖNST­RAT TYG.”

John Werich bor i Flo­rens se­dan 2006 och job­bar som de­sig­ner och in­re­da­re, och dess­utom äger han stans älds­ta eng­els­ka bok­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.