Rå ele­gans

Pla­za Uo­mo test­kör Ja­gu­ars nya sport­bil F-ty­pe i Mi­la­no.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Text Christop­her Öst­lund

”Bi­len är som en skulp­tur – ba­lan­sen mel­lan de oli­ka de­lar­na ger skön­he­ten.”

den hyl­la­de de­sign­klas­si­kern Ja­gu­ar E-ty­pe – en ikon i bil­sam­man­hang – ­lan­se­ra­des 1961. Mo­del­len är li­ka snygg som en välsku­ren ­ko­stym. Men hur svårt är det att ­vi­da­re­ut­veck­la en klassiker? Kan Ja­gu­ar åter­ska­pa E-ty­pe i form av nya F-ty­pe?

För E-ty­pe och F-ty­pe ­skil­jer det mer än 50 år ­mel­lan lan­se­rings­da­tu­men – och lik­he­ter­na ­stan­nar egent­li­gen vid nam­net ­Ja­gu­ar. ­De­sign­mäs­sigt på­min­ner ­Fty­pe i stäl­let om en helt ­an­nan bil: Aston ­Mar­tin (sett frami­från är de väl­digt li­ka varand­ra).

Mun­nen un­der mo­tor­hu­ven är den del man ­kän­ner igen mest från E-ty­pe. På ­Fty­pe är bak­lyk­tor­na, till skill­nad från fö­re­gång­a­ren, kon­stru­e­ra­de med stor ef­ter­ tan­ke. Bak­lyk­tor och ­ak­ter har bli­vit ett vik­tigt bud­skap för Ja­gu­ar – det ska ­sy­nas att det är en F-ty­pe där bor­ta på ­vägen, oav­sett dag ­el­ler natt. Bi­len be­trak­tas i ­öv­rigt som en skulp­tur el­ler en män­ni­sko­kropp: det är ba­lan­ser­na ­mel­lan de oli­ka de­lar­na som ger skön­he­ten.

På F-ty­pe har fär­gen stor be­ty­del­se, kanske mer än på många and­ra ­bil­mo­del­ler jag tes­tat. Bi­lens ut­se­en­de ­för­änd­ras ock­så på ett ­gans­ka dras­tiskt sätt, be­ro­en­de på ­vil­ken ku­lör man väl­jer. För­ de­len vid den här ty­pen av glo­ba­la lan­se­rings­jip­pon är att man får gå loss fritt i go­dis­bu­ti­ken – och väl­ja vil­ken färg man vill. I just vitt, som blev po­pu­lärt för någ­ra år se­dan igen, hit­tar bi­len sin ab­so­lu­ta full­änd­ning. I svart för­svin­ner lin­jer­na på ett an­nat sätt.

F-ty­pe är en li­ten bil som sak­nar bak­sä­te. Stor­le­ken ­på­min­ner mer om gam­la ­Ja­gu­ar XK 120 än E-ty­pe. Ing­et för barn­fa­mil­jen allt­så. För­de­len med stor­le­ken är själv­skri­ven: det gör bi­len kvick, lätt­körd och snabb. Och det är kanske just det som är F-ty­pes sto­ra för­tjänst.

Lju­det från av­gas­sy­ste­met går att hö­ja och sän­ka med en knapp, sam­ma funk­tion som finns på mo­tor­star­ka bå­tar. ­Bi­len har ­ock­så – na­tur­ligt­vis ­– fi­na väge­gen­ska­per samt en våld­sam ac­ce­le­ra­tions­för­må­ga. F-ty­pe med V6-mo­tor och 380 häst­kraf­ter är en op­ti­mal kom­bi­na­tion (den star­ka­re V8-mo­torn med 495 häs­tar blir mer som en snub­be med för sto­ra musk­ler i snygg ko­stym).

F-ty­pe le­ve­re­ras en­bart med en åtta­väx­lad au­to­mat­lå­da och så kal­la­de padd­lar vid rat­ten. Fin­fint för den ame­ri­kans­ka mark­na­den, men i min värld allt för trå­kigt. I en sport­bil vill, åt­minsto­ne jag, va­ra så del­ak­tig som möj­ligt.

Ja­gu­ars nya mo­dell F-ty­pe lan­se­ra­des i en ele­gant ­in­ram­ning på en gård ­ut­an­för Mi­la­no i Ita­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.