Kung­lig stil

Josh Sims no­te­rar att den ­stil­med­vet­na man­nen äg­nat det ­se­nas­te sek­let åt att suk­ta ­ef­ter kung­lig ele­gans.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - AV JOSH SIMS

”PRINCE CHAR­LES ÄLS­KAR KLÄ­DER SÅ MYC­KET ATT HAN KAN BY­TA KLÄ­DER UPP TILL FEM GÅNG­ER PER DAG.”

I SAM­BAND MED sitt se­nas­te pub­li­ka fram­trä­dan­de blev hans stil ome­del­bart re­cen­se­rad av den sam­la­de brit­tis­ka pres­sen. Det mju­ka tygstyc­ket i Me­ri­no-ull, från det brit­tis­ka kläd­fö­re­ta­get G.H. Hurt, an­sågs va­ra sär­skilt chict. Hans skyn­ke med få­gel­tryck, sig­ne­rat Ai­den & Anais, sål­de ef­ter vis­ning­en slut på ett dygn. Att hu­vud­per­so­nen själv en­dast var någ­ra da­gar gam­mal, det tyck­tes ing­en bry sig om. Prins Ge­or­ge – son till Ka­te Midd­le­ton och prins Wil­li­am – var trots allt kung­lig. Och det ska sä­gas: den nye kung­li­ga stil­bil­da­ren är ba­ra en i ra­den av många fö­re ho­nom.

Ta en an­nan Ge­or­ge, den IV, som lev­de lyx­liv fö­re sitt till­trä­de 1820. Tack va­re in­fly­tan­det från sin en gång när­stå­en­de dan­dy till vän, mo­de­pi­on­jä­ren Ge­or­ge ”Beau” Brum­mell, bör­ja­de den fram­ti­da kung­en spe­la en nyc­kel­roll för det mo­der­na mo­det för män. Den rå­dan­de sti­len gick nu från färg­glatt, med myc­ket ut­smyck­ning­ar, till mör­ka fär­ger och ri­go­röst skur­na klä­der.

Den stil­med­vet­na och ur­ba­na man­nen har spen­de­rat åt­minsto­ne det se­nas­te sek­let med att suk­ta ef­ter kung­lig ele­gans. Från kung Ed­ward VII – som med sin avant­gar­dis­tis­ka stil för­de in smo­king­en – till en an­nan Ed­ward, her­tig av Wind­s­or, som bland an­nat bi­drog med den dub­bel­knäpp­ta ko­sty­men och slips­knu­ten Wind­s­or. ”Klä­der­na gör prin­sen, åt­minsto­ne i fol­kets ögon”, no­te­ra­de her­ti­gen i sin dag­bok.

Och den kung­li­ga sti­len fort­sät­ter att in­flu­e­ra, in i vå­ra da­gar. Prins Char­les kär­lek till An­der­son & Shep­pard­ko­sty­mer och Budd-el­ler Turn­bull & As­ser-skjor­tor, gör att han stän­digt syns högt upp på lis­tor över Stor­bri­tan­ni­ens bäst kläd­da. Den fram­ti­da kung Char­les har fram­hål­lit att han äls­kar klä­der så till den mil­da grad att han gär­na by­ter klä­der upp till fem gång­er per dag.

De kung­lig­he­ter som hål­ler sti­len tycks ock­så va­ra de som stan­nar kvar i det fa­shio­nab­la ramp­lju­set. Sär­skilt i Skan­di­na­vi­en. Svens­ke kung Carl XVI Gustaf syns gär­na i si­na ka­rak­tä­ris­tis­ka sol­glas­ö­gon; prins Haa­kon Magnus av Nor­ge har gjort skäg­get till sitt kung­li­ga kän­ne­mär­ke; me­dan kron­prins Fre­de­rik av Dan­mark (som in­te är nå­got mo­de­o­ra­kel) gär­na vi­sar upp sin kär­lek till snab­ba bi­lar. Bak­grun­den till att kung­lig look in­flu­e­rar är san­no­likt att den i grun­den re­pre­sen­te­rar någon­ting tid­löst. Det­ta, till skill­nad från de tra­di­tio­nel­la kän­di­sar­na och de­ras stil, som av många i stäl­let be­trak­tas som flas­hig, skrä­pig och över­gå­en­de.

Det roya­lis­tis­ka mo­det sät­ter si­na spår, även i and­ra de­lar av värl­den. Kung Ab­dul­lah II av Jor­da­ni­en mix­ar och mat­char gär­na tra­di­tio­nel­la ara­bis­ka dräk­ter med en väs­teu­ro­pe­isk el­ler ame­ri­kansk touch. El­ler ta Andrea Ca­si­rag­hi – son till prin­ses­san Ca­ro­li­ne av Mo­naco och son­son till mo­de­i­ko­nen Gra­ce Kel­ly – som of­ta kör med en karaktäristisk sur­far­stil. Sen har vi för­stås den mo­del­långe prins Feli­pe av Spa­ni­en som fö­re­drar si­na po­lotrö­jor och ma­rin­blå bla­zers.

De fles­ta kung­lig­he­ter som har ett ge­nu­int in­tres­se för klä­der – som prins Feli­pe – bryr sig i re­gel in­te om att va­ra mo­de­rik­ti­ga. Det är in­te det som gör dem in­fly­tel­se­ri­ka. Visst, prins Har­ry gil­lar si­na Oak­leys; prins Wil­li­am si­na klä­der från mo­de­de­sig­nern Ri­chard Ja­mes; och lord Fre­de­rick har mo­del­lat för Bur­ber­ry – men i re­gel hand­lar den kung­li­ga sti­len mer om att klä sig kon­ven­tio­nellt än att vi­sa upp ca­t­walk-ma­te­ri­al. Bak­grun­den till att den kung­li­ga, säl­lan över­driv­na, ele­gan­sen just nu smit­tar av sig be­ror på ett sö­kan­de ef­ter arv, kva­li­tet och per­ma­nens. Och just det­ta är i san­ning nå­got som är värt att boc­ka för.

Josh Sims är skribent ba­se­rad i Lon­don. Han har skri­vit fle­ra böc­ker om herr­mo­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.