de­tal­jer som lyf­ter

Plaza Uomo - - LEDARE - konrad ols­son chef red ak­tör

bra stil har all­tid hand­lat om de små de­tal­jer­na. I en man­lig stiltra­di­tion som i grun­den är väl­digt kon­ser­va­tiv – vi rör oss trots allt i en värld be­stå­en­de av evi­ga basplagg: ko­stym, ka­vaj, skjor­ta, slips – blir de ud­da in­sla­gen di­rekt av­gö­ran­de för hur man upp­fat­tas. En Zeg­na-ko­stym kom­mer ald­rig att se bra ut ut­an rätt skor till. En blå bo­mull­ska­vaj blir ald­rig sär­skilt spän­nan­de ut­an den där ud­da näs­du­ken, in­tri­ka­ta slip­sen el­ler coo­la arm­ban­det.

Även den minst upp­se­en­de­väc­kan­de ut­styr­seln kan bli till ett stil­sta­te­ment när man ad­de­rar nå­got ovän­tat.

Väl­jer man att ta sin de­talj till det yt­ters­ta kan det in­ne­bä­ra skill­na­den mel­lan väl­klätt och iko­niskt. Ta den ­le­gen­da­ris­ke ­Fi­at-bos­sen ­Gi­an­ni Ag­nel­lis sätt att bä­ra sitt arm­bandsur ­ut­an­på s­kjort­ma­schet­ten, el­ler mo­deska­pa­ren Tom Fords djupt upp­knäpp­ta ko­stym­skjor­tor, el­ler konst­nä­ren Ju­li­an Schna­bels ­py­ja­maströ­jor ­un­der ka­va­jen, el­ler det mo­der­na sti­li­ko­nen Nick Woos­ters ­för­må­ga att kom­bi­ne­ra skräddad över­del med ­kort­byx­or och blot­ta­de ­ta­tu­e­ra­de va­der. Al­la är de ex­em­pel på ­stil­mäs­si­ga ­över­drif­ter som sät­ter bä­ra­ren på kar­tan.

Med sam­ma re­so­ne­mang är det in­te kons­tigt att hel­skäg­get ­bli­vit en så­dan per­ma­nent trend hos stil­in­tres­se­ra­de män ­värl­den över. Ett skägg är trots allt det enk­las­te sät­tet att ska­pa li­te ­ex­cent­ri­ci­tet och spän­ning för dem med rätt hår­ge­ner. Det strikt väl­kläd­da vägs upp av det bo­he­miskt vild­vux­na. Skäg­get har bli­vit var mans ­”Ag­nel­li-man­schett”.

I det här num­ret av Pla­za Uo­mo fo­ku­se­rar vi på de­tal­jer­na som ­lyf­ter. Vi mö­ter det ita­li­ens­ka stil­ge­ni­et Luca Ru­bi­nac­ci, en av ­värl­dens mest in­spi­re­ran­de mo­de­fö­re­bil­der just nu. Ett ­epi­tet han fått just för sin för­må­ga att ad­de­ra det ovän­ta­de, det ­ex­cent­ris­ka. I fal­let Ru­bi­nac­ci kan man dock in­te ta­la om en ­stil­ren bas­gar­de­rob som lyf­ter ge­nom de­tal­jer­na. He­la han är ­sna­ra­re en ex­plo­sion av ovän­ta­de fär­ger, möns­ter, ma­te­ri­al och kom­bi­na­tio­ner där­av.

– Det finns ett syf­te med att jag sö­ker fär­ger och svå­ra kom­bi­na­tio­ner. På så sätt blir jag skick­lig i att sva­ra på al­la min kunds be­hov, för­kla­rar den mi­la­ne­sis­ke skräddarsonen sin stil­fi­lo­so­fi.

Du mö­ter Luca Ru­bi­nac­ci på si­dan 38. Där­ef­ter föl­jer ett ­full­ma­tat höst­num­mer, som tar er från Mat­lock i Eng­land, via ­Pa­ris ruf­fa ­si­dor, till vårt äls­ka­de Flo­rens, än­da fram till sista ­si­dan, som vi tilläg­nar just Gi­an­ni Ag­nel­li.

Ele­gant läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.