Till­ba­ka till ur­sprung­et

Plaza Uomo - - JOURNAL -

I ti­der när den mesta till­verk­ning­en av svens­ka klä­der flyt­tar till låg­lö­ne­län­der av kon­kur­rens­skäl, känns det skönt att Eton vär­nar om den svens­ka hant­verk­stra­di­tio­nen. Un­der lin­jen DnA lan­se­rar man skjor­tor av högs­ta kva­li­tet helt till­ver­ka­de i Gång­hes­ter, som en hyll­ning till det par som för 85 år se­dan grun­da­de fö­re­ta­get. Här sat­sar man på ex­klu­si­va de­tal­jer som ex­tra lång sta­pel­fib­rig bo­mull, handskur­na pär­le­mor­knap­par och kärnspun­nen tråd, som sys med myc­ket fi­na, tä­ta stygn. Till­sam­mans ska­par det­ta en kva­li­tét som grun­dar­na skul­le ha va­rit myc­ket stol­ta över. OB www.etonshirts.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.