Käns­la för de­tal­jer

Sti­len sit­ter i de­tal­jer­na – ett väl­känt ­ fak­tum och grundstom­men till ex­klu­si­va ­ac­ces­so­ar­mär­ket John Hen­ric.

Plaza Uomo - - JOURNAL - fia fjelde Text Fo­to kla­ra g

” The most va­lu­ab­le com­mo­di­ty I know of is in­for­ma­tion.” Gor­don Gec­ko i Wall­stre­et må ha va­rit gi­rig och sam­vets­lös men som sti­li­kon är han en out­töm­lig käl­la för ­in­spi­ra­tion. Men det var in­te ba­ra sti­len som ­Gor­don Gec­ko re­pre­sen­te­ra­de som gjor­de av­tryck hos de­sign­du­on ba­kom John Hen­ric. De for­na eko­no­mistu­den­ter­na, John Ekström och Nick­las Nord­bergh, har li­ka stor pas­sion för att gö­ra af­fä­rer som för mo­de och mär­ket lan­se­ra­des först ef­ter ge­dig­na un­der­sök­ning­ar, prov på fo­kus­grup­per och sten­hårt ar­be­te. Det­ta var 2008.

– Vi stu­de­ra­de eko­no­mi i Lund och läs­te om att ­pro­duk­tio­nen sak­ta men sä­kert rör­de sig mot Asi­en. Det var en trend vi vil­le mot­ver­ka och i dag har vi ­kom­mit dit. Sam­ti­digt tyck­te vi att ut­bu­det på ­herr­si­dan ­kän­des fat­tigt. Vår idé var att pro­du­ce­ra ex­klu­si­va ­ac­ces­so­a­rer i ­Ita­li­en, Stor­bri­tan­ni­en och Sve­ri­ge och säl­ja dem till ett bra pris. Nå­got vi fak­tiskt lyc­kats med, sä­ger John ­Ekström. Ni in­spi­re­ras av gent­le­men och yup­pi­es, kan du ge någ­ra ex­em­pel?

– I bör­jan var det fi­gu­rer som Gor­don Gec­ko, Jan Sten­beck och Pa­trick Ba­te­man ( Ame­ri­can Psycho) som stod för myc­ket av in­spi­ra­tio­nen. Men nu spen­de­rar vi myc­ket tid i Ita­li­en och tit­tar på van­li­ga af­färs­män runt Flo­rens och Mi­la­no. Där vå­gar man så myc­ket mer än här hem­ma, med sto­ra slag på ka­va­jer­na och myc­ket färg. Det vill vi ta med oss hit till Sve­ri­ge. Vem skul­le ni helst se bä­ra John Hen­ric?

– De ita­li­ens­ka trend­sät­tar­na runt herr­mo­de­mäs­san Pit­ti Uo­mo i Flo­rens, som Li­no Ieluz­zi till ex­em­pel. Vad hän­der här­näst? – Vi slår upp por­tar­na till vår nya flagg­skepps­bu­tik i Stu­re­gal­le­ri­an i Stock­holm och på NK i Gö­te­borg. Sen ­bred­dar vi vårt sam­ar­be­te med Ita­li­en för att kun­na er­bju­da de bäs­ta kva­li­te­ter­na och ge­di­get hant­verk.

John Ekström, ena hal­van av du­on ba­kom John Hen­ric, ­blan­dar sin pas­sion för af­fä­rer med en ut­präg­lad käns­la för stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.