STRE­ET SMART

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Skor av hög kva­li­tet har, till vår sto­ra gläd­je, fått ett re­jält upp­sving de se­nas­te åren. Spans­ka Me­er­min är en in­tres­sant upp­stic­ka­re som le­ve­re­rar in­stegs­skor av bra kva­li­tet till en i sam­man­hang­et låg kost­nad. Det är med­lem­mar ur fa­mil­jen Al­ba­la­de­jo, sam­ma fa­milj som för öv­rigt star­tat ex­tremt po­pu­lä­ra mär­ket Car­mi­na, som ge­nom att läg­ga ut sto­ra de­lar av sin till­verk­ning till Ki­na kan er­bju­da rand­syd­da och även hand­rand­syd­da skor i pris­klas­sen 1 500–2 500 kr. De över­va­kar till­verk­nings­pro­ces­sen och slut­för själ­va vis­sa mo­ment i den eg­na fa­bri­ken på Mal­lor­ca för att sä­ker­stäl­la en bra slut­pro­dukt. www.me­er­min.es

Rand­syd­da skor till över­kom­li­ga pri­ser från spans­ka Me­er­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.