Dra­ma­tis­ka de­tal­jer

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Per­sol Mag­ni­fi­cent Ob­ses­sions: 30 sto­ri­es of craft­mans­hip in film, är en ut­ställ­ning där man gått ba­kom ku­lis­ser­na och ro­tat fram rek­vi­si­ta, an­teck­ning­ar och skis­ser från någ­ra av histo­ri­ens mest iko­nis­ka fil­mer. Ut­ställ­ning­en är den sista i en se­rie om tre i re­gi av ita­li­ens­ka sol­glas­ö­gon­hu­set Per­sol och kom­mer att djup­dy­ka i ko­stymö­ren The­a­do­ra Van Run­kels ar­be­te. Un­der det se­na sex­tio­ta­let gick hon från att va­ra re­la­tivt okänd till att bli en hyl­lad fix­stjär­na på mo­desce­nen ge­nom fil­mer­na Bon­nie och Cly­de och The Tho­mas Crown Af­fair. Ett nack­tack på War­ren Be­at­ty och re­pli­ken ”Du mås­te an­stäl­la mig”, lan­da­de hen­ne job­bet för Bon­nie och Cly­de. Res­ten av histo­ri­en går att se på Mu­se­um of the Mo­ving Image i New York fram till och med no­vem­ber i år.

För The Tho­mas Crown Af­fair var The­a­do­ra Van Run­kel an­sva­rig för ko­stym till Faye Du­na­way, när det kom till Ste­ve McQu­een sam­ar­be­ta­de hon med herr­de­sig­nern Ron Postal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.