Hän­gi­ven mo­dell

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Uni­forms for the De­di­ca­ted har ska­lat av och to­nat ned. Snit­ten är ­skar­pa­re och sil­hu­et­ten enkla­re. Spän­ning­en lig­ger i kon­tras­ter­na och per­son­li­ga häls­ning­ar be­stå­en­de av fi­nur­li­ga in­ner­fo­der el­ler spän­nan­de ­vä­ver, som ba­ra upp­täcks vid när­ma­re gransk­ning. Ut­veck­ling­en har gått från workwear­be­to­nat till en dres­sad look som le­ker med be­grep­pen. ­Cre­a­ti­ve director Fred­rik Wik­holm be­skri­ver den ak­tu­el­la kol­lek­tio­nen Tur­moil som ett mö­te mel­lan det klas­siskt skräd­da­de och sport­de­tal­jer, sprung­et ur in­spi­ra­tio­nen från det hek­tis­ka ur­ba­na li­vet i di­rekt kon­trast till ­na­tu­ren och dess lugn. För att för­stär­ka mär­kets etos val­de man ­brit­ten Ai­den Shaw som mo­dell, en man som blev känd på 1990-ta­let som gay­porr­skå­dis och vars bro­ki­ga liv har re­sul­te­rat i många kre­a­ti­va ut­tryck ­ge­nom åren, som böc­ker, mu­si­kal­bum och per­for­man­ce konst. Den se­nas­te ti­den har han dock od­lat en ny och fram­gångs­rik ba­na – som mo­dell.

– Vi plå­ta­de bå­de höst- och vår­kol­lek­tio­nen med Ai­den ute på ­Da­larö och blev go­da vän­ner på kup­pen. För­u­tom vå­ra klä­der gil­lar han vårt mil­jötänk. Han är själv ve­gan, be­rät­tar Fred­rik Wik­holm. Det känns ­oer­hört vik­tigt att pre­sen­te­ra Uni­forms med en per­son­lig­het som ­speg­lar vå­ra tan­kar. På vil­ket sätt gör han det?

– Han är en kre­a­tiv själ, en färg­glad och skön prick som f­­ör­kropps­li­gar vår vi­sion om den livsny­fik­ne man­nen. Kom­mer sam­ar­be­tet att fort­sät­ta?

– Ja. Det fort­sät­ter över vår- och som­mar­kol­lek­tio­nen och an­tag­li­gen än­nu läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.