Ele­gant nystart

Näs­ta år fyl­ler den ita­li­ens­ka herr­mo­deklas­si­kern Ga­buc­ci 20 år. Pla­za ­be­sö­ker grun­da­ren Bob Ta­va­ko­li i de nya ­bu­tiks­lo­ka­ler­na i Stock­holm.

Plaza Uomo - - JOURNAL - Text jo­han kell­man lars­son Fo­to kla­ra g

Den ita­li­ens­ka herr­mo­de­bu­ti­ken Ga­buc­ci har fått ett an­sikts­lyft. Till de nya 200 ­kvadrat­me­ter sto­ra lo­ka­ler­na, mitt på Ös­ter­malm i cen­tra­la Stock­holm, flyt­ta­de kon­fek­tions­pär­lan i mit­ten av ­sep­tem­ber. Bu­ti­ken, som har ri­tats av ar­ki­tekt­du­on Bro­berg & Rid­der­strå­le, be­står av en k­om­bi­na­tion av trä­in­klädd herr­gar­de­rob, ita­li­ens­ka de­sign­lin­jer och ett ro­sa golv som chock­ka­ra­mell. Mi­les Da­vis spe­las i hög­ta­lar­na och på väg­gar­na häng­er plagg från ita­li­ens­ka topp­mär­ken som Lo­ro Pi­a­na, ­Ca­ru­so, Bel­vest och Bar­ba Na­po­li.

– Det är Ma­de in Ita­ly som gäl­ler – ing­et ­an­nat, sä­ger grun­da­ren Bob Ta­va­ko­li.

Ga­buc­cis led­ord är hand­ploc­kat, klas­siskt och skräd­dar­sytt. Den som in­te hit­tar vad den ­le­tar ef­ter kan även mått­be­stäl­la ko­sty­mer och ­skjor­tor. I bu­ti­kens ne­der­vå­ning lig­ger ci­gar­roch ­gar­de­rob­s­av­del­ning­en, som Bob kal­lar det.

– Här kan den som vill ta en kaf­fe, kopp­la av och pro­va klä­der. Man ska in­te be­hö­va kän­na nå­gon stress. I lör­dags ha­de vi en man här som stan­na­de i tre tim­mar. Vi har en nä­ra och ­per­son­lig re­la­tion med många av vå­ra kun­der. Om du skul­le sam­man­fat­ta Ga­buc­cis stil?

– Vi går in­te ef­ter mär­ken, det är in­te ­vik­tigt för vå­ra kun­der – det är kva­li­te­ten och söm­nads­tek­ni­ken som be­ty­der nå­got. Vi hål­ler koll på tren­der men gör inga stör­re ut­vik­ning­ar. ­Ka­va­jer­na har run­da, mju­ka, ax­lar. Byx­or­na är gans­ka sma­la, vil­ket är po­pu­lärt just nu.

Ga­buc­cis grun­da­re Bob ­Ta­va­ko­li i de nya lo­ka­ler­na på Ny­bro­ga­tan i Stock­holm. Se mer på www.ga­buc­ci.se.35

PLAZAπUOMO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.