CA­VA­LI­E­RES FLYTT

Plaza Uomo - - JOURNAL - OB

Det Borås­ba­se­ra­de fa­mil­je­fö­re­ta­get Ca­va­li­e­re, vil­ket mest är känt för si­na hög­tids­klä­der, har de se­nas­te åren på­bör­jat en sats­ning på klas­sisk och väl­skräd­dad kon­fek­tion. Fö­re­ta­get har ny­li­gen flyt­tat sin bu­tik, Eric Skoglund, från Stu­re­gal­le­ri­an till nya lo­ka­ler på Hum­le­gårds­ga­tan, en ga­ta som de se­nas­te åren bli­vit sy­no­nym med klas­siskt mo­de och kva­li­tet. Bu­ti­ken har ett stort ut­bud av Ca­va­li­e­res fa­shion­lin­je vil­ken be­står av fram­för allt ko­sty­mer och ka­va­jer of­ta till­ver­ka­de i lyx­i­ga ty­ger från vä­ve­ri­er som Lo­ro Pi­a­na, Zeg­na och Bar­be­ris. Vid si­dan av Ca­va­li­e­re säl­jer de även, som en­da bu­tik i lan­det, det Rom­ba­se­ra­de mär­ket Tom­boli­ni. Hum­le­gårds­ga­tan 20. www.er­icskoglund.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.