femstil­reg­ler

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Sunt för­nuft Köp det du tyc­ker om, in­te det som är på ­mo­det. Det vik­ti­ga är in­te att gö­ra and­ra nöj­da, ut­an att själv va­ra glad i en pro­dukt.

Det är en av de förs­ta stil­reg­ler­na.

Sam­man­hange t Sam­man­hang­et är myc­ket vik­tigt. Om en per­son är konst­när, går det även bra att klä sig ex­tra­va­gant i en ele­gant kon­text. Men om en ad­vo­kat sät­ter på sig gu­la klä­der i ett ­ele­gant sam­man­hang, be­ter han sig

ba­ra som en gal­ning.

Den rät­ta byx­an Det går in­te att sä­ga att byx­an ska va­ra kort el­ler lång, vid el­ler smal. Oli­ka byx­or ­pas­sar oli­ka krop­par. Smal, li­te kor­ta­re byxa för långa, mag­ra ben. Om du är väl­digt kort, hell­re en vi­da­re byxa. Dock ut­an att gå

till över­drif­ter.

Ka­vaj­läng­de n Den rät­ta läng­den på en ka­vaj hit­tar en man ge­nom att stå upp och mä­ta ka­vaj­slu­tet till hal­va tum­men. Var­ken kor­ta­re el­ler läng­re.

En basg ar­de rob En gent­le­man bör ha vis­sa plagg i sin ­gar­de­rob in­nan han kö­per sånt som ­be­skri­ver hans per­son­lig­het, såsom ro­sa byx­or el­ler en

grön ka­vaj. Han bör äga en blå och en grå ­ka­vaj, ett par grå byx­or, ett par vi­ta byx­or, en grå kap­pa, en blå kap­pa. Man mås­te ha ba­sen

för att va­ra be­redd på al­la even­tu­a­li­te­ter.

”När de såg mig i rö­da ka­va­jer el­ler gu­la byx­or sa de till min far att jag var ga­len.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.