T r e kos t ymr egl e r

Plaza Uomo - - INTERVJU -

För al­la En klas­sisk ko­stym att gå till job­bet i ska va­ra en­kel­knäppt, ha tre knap­par och sprund. Byx­or­na kan möj­ligt­vis ha

syd­da front­veck.

För di­rek tö­ren Den dub­bel­brös­ta­de ­ko­sty­men är ele­gan­ta­re och mer ­for­mell. Den pas­sar där­för en ­di­rek­tör, chef el­ler per­son med hög ­so­ci­al rang. Ingen­ting som ­re­kom­men­de­ras för en

ju­ni­or ar­bets­roll.

För de n sä­reg ne Det tred­je al­ter­na­ti­vet är en en­kel­knäppt ka­vaj med ­spet­si­ga slag – allt­så den ­dub­bel­knäpp­ta ko­sty­mens slag. Det kan va­ra nå­got för en ung man som ef­ter­strä­var

en mer sä­re­gen stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.