NY­SKA­PAN­DE TEFLON-TRENCH FRÅN AL­LE­GRI

Plaza Uomo - - MANUAL -

Li­ka klas­sisk som Bur­ber­rys trench­coats är för eng­els­man­nen – är Al­le­gris di­to för italienaren. Det Mi­la­no-ba­se­ra­de mo­de­mär­ket ar­be­tar med 2 000 oli­ka ty­per av ty­ger och yt­ter­plag­gen som läm­nar de­sig­nav­del­ning­en är en mix av ele­gans och sport. För­ra vå­ren släpp­te Al­le­gri en upp­da­te­rad va­ri­ant av roc­ken, en trench­coat­värl­dens Rolls Royce. Spa­ra den­na till en reg­nig dag. Den här tren­chen är näm­li­gen gjord för de sär­skilt kli­ma­tela­ka höst­da­gar­na. Ma­te­ri­a­let är av teflon, vil­ket gör jac­kan in­te ba­ra vat­ten­sä­ker ut­an även ol­je­sä­ker, ler­sä­ker, whis­key­sä­ker, skräp­mats­sä­ker ... Jac­kan har dess­utom en prak­tisk lu­va i ny­lon vil­ket gör att du hål­ler hu­vu­det torrt när him­len öpp­nar sig på väg hem från job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.