SKYTTEGRAVSROCKEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

Trench­coa­ten – som vi kän­ner den – lan­se­ra­des av den brit­tis­ka mo­de­i­ko­nen Tho­mas Bur­ber­ry 1901. Jac­kans ka­rak­te­ris­tis­ka egen­ska­per, vat­ten­tät och ven­ti­le­ran­de, gjor­de att den snart bör­ja­de mass­pro­du­ce­ras för den brit­tis­ka ar­mén. I förs­ta världs­kri­gets skytte­gra­var an­vän­des plag­get fli­tigt av o‹ce­rar­na. Här fick ock­så Bur­ber­ry-jac­kan sitt namn: ” trench” be­ty­der just di­ke el­ler skytte­grav. Men den vad­långa bo­mulls­roc­ken ha­de in­te ba­ra funk­tio­nel­la kva­li­te­ter, ut­an även stil­mäs­si­ga, vil­ket gjor­de att den se­na­re vand­ra­de upp ur skytte­gra­var­na och upp på bio­du­ken. En li­te ud­da brotts­be­käm­pan­de trio har bli­vit sär­skilt för­knip­pad med jac­kan: Dick Tra­cy, Fan­to­men och In­spector Clous­seau.

Dick Tra­cy

In­spector Clous­seau

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.