ÖKEN­KÄNG­ANS FA­DER

Plaza Uomo - - MANUAL -

Un­der 1940-ta­lets brinnande världs­krig köp­te brit­tis­ka sol­da­ter på sig lo­kal­till­ver­ka­de ”chuk­kas” på Kai­ros ba­zaa­rer. När en viss in­fan­te­rist vid namn Nat­han Clark (1916–2011) åter­vän­de från Bur­ma, dit han va­rit kom­men­de­rad, så in­tro­du­ce­ra­de han mo­del­len i fa­mil­jens sko­fö­re­tag med anor från 1820-ta­let. Clark för­stod ome­del­bart att skon skul­le fun­ge­ra även i freds­tid. Men det ini­ti­a­la mot­ta­gan­det i Stor­bri­tan­ni­en blev svalt. Det var först ef­ter en om­väg i USA – en ar­ti­kel i Esqui­re och ef­ter att Ste­ve McQu­een och Bob Dy­lan synts i skon – som för­sälj­ning­en verk­li­gen tog fart i öken­käng­ans hem­land. I tid­ning­en The Gu­ar­di­ans döds­ru­na över mo­deska­pa­ren ci­te­ra­des Clark: ”Jag tviv­la­de ald­rig på att mo­del­len skul­le bli en vin­na­re.” Fram till Nat­han Clarks död 2011 ha­de öken­käng­an sålt i tolv mil­jo­ner ex­em­plar.

Bob Dy­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.