STI­LI­KO­NEN Fran­ce­sco Mag­lia

Plaza Uomo - - MANUAL -

”Kun­der­na ser, för­står och upp­skat­tar vå­ra pa­ra­ply­er ef­tersom regn­skyd­den är en upp­vis­ning i tra­di­tion och be­trak­tas som mäs­ter­verk av klas­sisk ele­gans och hant­verks­skick­lig­het.” Or­den

är Fran­ce­sco Mag­li­as. El­ler Chi­no, som han ock­så kal­las. ”Pa­ra­plykung­en” vo­re ock­så ett rätt­mä­tigt smek­namn på den 70-åri­ge italienaren. Fran­ce­sco Mag­lia Om­brel­li är en av Eu­ro­pas sista kvar­va­ran­de pa­ra­ply­verk­stä­der. Den Mi­la­no-ba­se­ra­de fa­bri­ken har pro­du­ce­rat hand­gjor­da pa­ra­ply­er för värl­dens mest pre­stige­fyll­da mär­ken se­dan 1854 (Chi­no till­hör den fem­te ge­ne­ra­tio­nen). Mag­lia är pa­ra­ply­ets mot­sva­rig­het till en Bri­o­ni-ko­stym – ex­tra­va­gant och ex­klu­sivt. När Mag­lia väl­jer trä så kom­mer det från no­ga ut­valt äp­pel­trä från den tys­ka sta­den Bad Sooden-Al­len­dorf. Fa­bri­ken er­bju­der även hand­tag i lä­der

och sköld­padds­skal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.