EX­PER­TEN Alex­an­der Stut­ter­heim

Plaza Uomo - - MANUAL -

KUNG­EN AV REGNMODE

Själ­va or­sa­ken till pa­ra­ply­ets upp­sving i Sve­ri­ge tycks för­ut­be­stämd. 2012 var

ett av de ne­der­börds­ri­kas­te åren i lan­det nå­gon­sin. Svens­ka regn­mär­ket Stut­ter­heim – vars kun­der be­står av allt från svamp­ploc­ka­re till Robyn – ad­de­ra­de ett pa­ra­ply till sin kol­lek­tion i vå­ras. Och lag­ret för­svann i ett nafs. Var­för be­stäm­de du dig för att ta in ett pa­ra­ply i kol­lek­tio­nen? – Vi vil­le be­fäs­ta vår po­si­tion som ett regn­mo­de­mär­ke – och det här var yt­ter­li­ga­re ett ben för oss. Vi märk­te ock­så att många kun­der frå­ga­de ef­ter just ett pa­ra­ply. Från bör­jan hand­la­de verk­sam­he­ten ba­ra om regn­roc­kar, så på ett ti­digt sta­di­um fanns inga tan­kar på ett pa­ra­ply. Men ef­ter­hand som verk­sam­he­ten växt har vi bör­jat ki­ka på and­ra regn­pro­duk­ter. Hur gick tan­kar­na när ni tog

fram de­sig­nen? – Det vik­ti­ga var att det skul­le li­ra med vå­ra öv­ri­ga pro­duk­ter. Först be­stäm­de jag träff med den en­da kvar­va­ran­de pa­ra­ply­till­ver­ka­ren i nor­ra Eu­ro­pa, Da­lar­nas pa­ra­ply­fa­brik – som har anor från 1920-ta­let – och dis­ku­te­ra­de oli­ka lös­ning­ar. Jag kom snabbt fram till att jag vil­le ha ett tra­di­tio­nellt och stilrent pa­ra­ply. Vad kan du be­rät­ta mer

om pa­ra­ply­et? – Pa­ra­ply­et är hand­gjort och vind­sä­kert. Hand­ta­get är klätt i svart gum­mi och rib­bor­na är gjor­da

av glas­fi­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.