S A V I L E ROW- R EGL E R N A

Plaza Uomo - - MANUAL -

Vem som helst får in­te med­lem­skap i den ex­klu­si­va skräd­dar

klub­ben. I dag är det ba­ra tolv som kva­lar in. Sa­vi­le Row Be­spo­ke As­so­ci­a­tion har satt upp ett an­tal strik­ta reg­ler för si­na med­lem­mar:

En möns­ter­kon­struk­tör med mäs­ter­brev skär upp ett pap­persmöns­ter

för var­je nytt plagg och över­va­kar se­dan he­la pro­duk­tio­nen av klä­der­na.

Två­de­la­de ko­sty­mer ska­pas med åt­minsto­ne 50 tim­mars hand­ar­be­te. En ty­g­ex­pert finns all­tid på plats

och kan er­bju­da minst 2 000 tygs­or­ter åt kun­den. Först­klas­sigt ef­ter­ser­vice ska fin­nas, gäl­lan­de bland an­nat press­ning, lag­ning­ar och match­ning av knap­par. Kom­plet­ta kund­re­gis­ter hålls och

al­la ord­rar re­gi­stre­ras no­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.