1. ere­di chi­a­ri­ni

Plaza Uomo - - FINAL -

In­ne i Ere­di Chi­a­ri­nis flagg­skepps­bu­tik känns det som man har för­flyt­tats bak­åt i ­ti­den, kanske till en ­ele­gant brit­tisk her­re­ki­pe­ring. Men vi be­fin­ner oss fak­tiskt i ­re­näs­sans­sta­den Flo­rens.

– När vi re­no­ve­ra­de här 1990 vil­le vi ska­pa käns­lan av en vac­ker vå­ning där vå­ra kun­der kun­de kän­na sig som hem­ma, be­rät­tar brö­der­na Chi­a­ri­ni.

Den förs­ta bu­ti­ken grun­da­des 1970 på Pi­az­za Bec­ca­ria, ett torg i ut­kan­ten av ­sta­dens hi­sto­ris­ka cent­rum. Tio år ­se­na­re ha­de fa­mil­jen ­Chi­a­ri­ni ar­be­tat upp sitt mär­ke till in­ter­na­tio­nellt er­kän­nan­de och kro­nan på ver­ket var öpp­nan­det av en ny bu­tik på Flo­rens pa­rad­ga­ta, Via Ro­ma. Vack­ra ma­hog­ny­skåp med glas­dör­rar täc­ker väg­gar­na. Skå­pen rym- mer ka­va­jer och ko­sty­mer från Ere­di Chi­a­ri­ni, men även från ex­klu­si­va mär­ken som Ce­sa­re At­toli­ni, Ca­ru­so och Massaua.

Ere­di Chi­a­ri­ni har ett brett ut­bud av egen­de­sig­na­de ka­va­jer, ko­sty­mer, skjor­tor och slip­sar (i ota­li­ga fär­ger). Där­till finns även ett ut­bud av hand­gjor­da ­eng­els­ka skor, kash­mir­soc­kor, hat­tar, över­roc­kar och ut­val­da par­fy­mer. Var­je plagg har den ele­gan­ta tvist som så of­ta ut­mär­ker ita­li­ensk stil. Ur­va­let av ­brit­tis­ka skor och skjor­tor är gjort med pre­ci­sion och finess.

Flo­rens är en li­ka stor mo­de­stad som Mi­la­no, men de skil­jer sig åt på ett tyd­ligt sätt. I den se­na­re trängs trend­käns­li­ga bu­ti­ker med stre­et­mo­de och avant­gar­dis­tis­ka ­de­sig­ner. Mo­det i Flo­rens är mer klas­siskt, och i nå­gon me­ning mer ita­li­enskt. Det märks in­te minst på den sto­ra herr­mo­de­mäs­san Pit­ti Uo­mo som hålls två gång­er om året. Då sam­las kö­pa­re från he­la värl­den för att se näs­ta sä­songs herr­mo­de – och då re­ge­rar all­tid den ­klas­sis­ka skräd­da­de sti­len.

För någ­ra år se­dan val­de dock Ere­di Chi­a­ri­ni att ­ut­ö­ka bu­ti­ken med en ­mo­der­na­re av­del­ning med mär­ken som Ralph Lau­ren, Mon­c­ler, Blau­er och C.P. Com­pa­ny.

– Yng­re män har bör­jat blan­da upp mo­det. Även om de gil­lar klas­siskt skräd­da­de ko­sty­mer så är man be­nä­gen att mixa det med till ­ex­em­pel en mo­der­na­re över­rock. ­Där­för be­stäm­de vi oss för att kom­plet­te­ra sor­ti­men­tet. Via Ro­ma, 16R, Fi­ren­ze www.ere­dichi­a­ri­ni.it

2. MILORD

En an­nan klassiker i ­Flo­rens är Milord på Pi­az­za ­deg­li ­Stroz­zi 12, ett av sta­dens ­tju­si­gas­te torg. I bu­ti­ken ­fin­ner man ett fan­tas­tiskt ­ur­val av mär­ken som Bog­li­o­li, LBM 1911, Ro­da och San­to­ni som kan va­ra svå­ra att fin­na i Sve­ri­ge. Milord har fram­för allt ett stort ur­val av stic­ka­de pro­duk­ter som till ex­em­pel de­ras un­der­ba­ra kash­mir­trö­jor. Fle­ra mo­de­mär­ken gör spe­ci­el­la pro­duk­ter en­dast för Milord, ex­em­pel­vis de snyg­ga spor­tjac­kor­na från Lu­bi­am. Pi­az­za deg­li Stroz­zi 12

3. PRIN­CI­PE

En gång i ti­den var ­Prin­ci­pe Flo­rens me­del­punkt när det gäll­de herr­mo­de. De blev dock ut­kör­da ur den ­tju­si­ga ­bu­ti­ken på Pi­az­za deg­li ­Stroz­zi till för­mån för Lou­is Vuit­ton för ett an­tal år ­se­dan, men har nu flyt­tat in i nya ­lo­ka­ler pre­cis ba­kom Via ­Tor­na­bu­o­ni, ett sten­kast där­i­från. Här hit­tar du al­la de klas­sis­ka mär­ke­na, från Ralph Lau­ren och Lo­ro Pi­a­na till Bar­bour, Be­ret­ta och Sper­ry Top-si­der. Lik­som ­Ere­di Chi­a­ri­ni har Prin­ci­pe ett stort ut­bud av egen­de­sig­na­de va­ror, fram­för allt en ut­märkt kol­lek­tion skjor­tor – från smo­king­va­ri­an­ter till kortär­mat. En ro­lig de­talj är käl­la­ren med ett ex­cent­riskt ut­bud av in­red­nings­pro­duk­ter för hem och bad. Vi­da Del­le Bel­le Don­ne 9r prin­ci­pe­di­fi­ren­ze.com

”Prin­ci­pe var Flo­rens me­del­punkt när det gäll­de herr­mo­de.”

4. SU­TOR ­MAN­TEL­LAS­SI

När det gäl­ler skor för­knip­pas Flo­rens i hu­vud­sak med sko­kung­en Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo. Men Su­tor ­Man­tel­las­si är ing­et då­ligt al­ter­na­tiv. Med en histo­ria som går till­ba­ka till 1912 och en kli­ent­lis­ta som in­ne­hål­ler allt från Mar­cel­lo Mastro­i­an­ni till bå­de ­Spa­ni­ens och Ma­roc­kos kung­ar är det­ta ett minst li­ka in­tres­sant stäl­le att be­sö­ka som Fer­ra­ga­mo. Klas­sis­ka ele­gan­ta skor (hand­gjor­da ­ut­an­för Flo­rens) och ­snit­si­ga bäl­ten i fi­nas­te lä­der. Ta en ex­tra titt på de­ras snyg­ga ­loa­fers i moc­ka. Via Vig­na Nu­o­va 62r Sutor­man­tel­las­si.com

5. MICHE­LE NEGRI

Miche­le Negri från ­Sa­ler­no ut­an­för Ne­a­pel öpp­na­de, t­ill­sam­mans med sin fru ­Patri­zia Beltra­mi, sin ­förs­ta bu­tik 1988. Fa­mil­jen Beltra­mi var och är fort­fa­ran­de en av de sto­ra lä­der­pro­du­cen­ter­na i Flo­rens. I Miche­le Ne­gris bu­ti­ker fin­ner man ett stort ut­bud av egen­de­sig­na­de och hand­gjor­da pro­duk­ter i sann na­po­le­tansk skräd­da­ran­da, men med en mo­dern touch. Snyg­ga klas­sis­ka klä­der i spän­nan­de fär­ger. Michel­le Negri är ock­så känt för si­na chi­nos i frä­scha fär­ger. Via deg­li Ag­li 3r, där de även har ett trev­ligt kafé med ­ute­ser­ve­ring. Per­fekt för en fru­kostcro­is­sant el­ler en ­ape­ri­ti­vo. michel­le­negri.com

Ere­di Chi­a­ri­ni lig­ger in­hyst i en ele­gant ­re­näs­sansvå­ning mitt i Flo­rens. Här finns allt från ma­de-to-me­a­su­re-ko­sty­mer till mer mo­der­na mär­ken som Ralph Lau­ren och C.P. Com­pa­ny.

I bu­ti­ker som Milord förs det väl­kläd­da ­fi­o­ren­tins­ka ar­vet vi­da­re. Fle­ra av ­kun­der­na kom­mer till­sam­mans med si­na sö­ner.

Stil­sä­ker bu­tiks­konst hos Miche­le Negri i Flo­rens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.