bry­an fer­ry

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Född: 67 år Bak­grund: Verk­sam som sång­a­re och låt­skri­va­re se­dan 1970, bå­de som so­lo­ar­tist och i eg­na ban­det Roxy Mu­sic.

Ak­tu­ell: Jaz­zal­bu­met The Jazz Age. Tur­ne­rar med sitt big­band tills slu­tet av året. Han är dess­utom ak­tu­ell på sound­trac­ket till fil­men, The Gre­at Gats­by. Fer­ry och sti­len: Sam­ar­be­ta­de med den brit­tis­ke mo­deska­pa­ren Ant­ho­ny Price i ­bör­jan av 1970-ta­let och ­ska­pa­de en stil som kom­bi­ne­ra­de ret­ro och ­fu­tu­rism. När glam­roc­ken fick fäs­te gjor­de Bry­an Fer­ry en helom­vänd­ning. Snart syn­tes han i ko­stym och kra­vatt, en ut­styr­sel han of­ta bar i ton­å­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.