stil­rap­port

In­spi­re­ran­de in­ter­vju­er och färs­ka ny­he­ter från den ­väl­skräd­da­de värl­den.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - FIA FJELDE TEXT

Dub­bel­knäppt ko­stym, klas­sis­ka doub­le monk strap-skor och bred slips. Vi ta­lar om Li­no Ieluz­zis sig­na­tur­look, nå­got som gjort ho­nom till en stre­etsty­le-fa­vo­rit hos The Sar­to­ri­a­list och Tom­my Ton och där­med ett väl­känt an­sik­te i den skräd­da­de mo­de­värl­den. Li­no Ieluz­zi be­mäst­rar den ita­li­ens­ka sti­len som kal­las Sprez­za­tu­ra till den grad att han kal­lats en le­van­de ikon. 1969 öpp­na­de han den Mi­la­ne­sis­ka bu­ti­ken Al Ba­zar och un­ge­fär sam­ti­digt ut­veck­la­de han en för­kär­lek för den dub­bel­knäpp­ta ko­sty­men me­dan öv­ri­ga värl­den över­gav det for­mel­la mo­det. Men det är in­te ba­ra vad han bär som väckt in­tres­se hos sti­len­tu­si­as­ter runt om i värl­den ut­an hur han bär det. Nyc­keln till hans åtrå­vär­da ele­gans är att kän­na sig be­kväm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.