olof ­ber­nhards­son

Skribent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Olof Ber­nhards­son är ­ut­bil­dad ju­rist och har ­job­bat på bank de se­nas­te åren. Nu­me­ra fri­lan­sar han som skribent och skri­ver om väl­skräd­dat herr­mo­de från sin stu­ga på ­väst­kus­ten. ­En­ligt egen ut­sa­go har han en snudd på ab­surt in­tres­se för äm­net och kan lätt för­dri­va tim­mar med att dis­ku­te­ra ka­va­jax­lar och handsyd­da skjor­tor. I det här num­ret av Pla­za Uo­mo ­be­va­kar han mo­de­värl­dens al­la ny­he­ter i no­tis­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.