EX­PER­TEN Lo­ren­zo Lo­di­gi­a­ni

Plaza Uomo - - MANUAL -

SOM AR­BE­TAR PÅ KLAS­SIS­KA HATTMAKAREN BORSALINO I MI­LA­NO.

Vad är den störs­ta tren­den

in­om hat­tar just nu? – In­om bran­schen rå­der just nu fak­tiskt inga tvi­vel: ju stör­re desto bätt­re. Sam­ma sak gäl­ler för hat­tens brät­te. Som­ma­ren och vin­tern 2013

är det bre­da brät­ten för bå­de kvin­nor och män som gäl­ler. Fär­ger­na ska fö­re­trä­des­vis va­ra enk­la och mör­ka med mat­chan­de band. Så få ut­smyck­ning­ar som möj­ligt – det un­der­stry­ker ba­ra kva­li­te­ten och

sät­ter fo­kus på de­tal­jer­na. Hur kom­mer det sig att hat­ten bli­vit en så­dan tid­lös mo­deklas­si­ker?

– Hat­tar är för­stås väl­digt kopp­la­de till film­histo­ri­en. Det är ba­ra tän­ka på al­la de ikoner från film- och kän­dis­värl­den ge­nom åren som gjort hat­ten till sin mest oum­bär­li­ga mo­de­ac­ces­so­ar. Den har all­tid bi­dra­git till en varm och myste­risk ele­gans. Hat­ten är det en­da plag­get som sit­ter så nä­ra vårt an­sik­te, den kan bå­de göm­ma el­ler fram­hä­va vå­ra ögon. Vil­ka är era mest po­pu­lä­ra hat­tar?

– Det känns märk­ligt att sä­ga men de bäst säl­jan­de av vå­ra mär­ken är fak­tiskt de dy­ras­te. Borsalino Vicu­na och Borsalino Cer­velt, filt­hat­tar som tar sex må­na­der att pro­du­ce­ra, är hat­tar­na med ab­so­lut högs­ta kva­li­tet.

Vå­ra kun­der upp­skat­tar det fo­kus på de­tal­jer­na som des­sa hat­tar har. Det ger dem en tid­lös käns­la som går

bort­om sä­songs­mäs­si­ga tren­der.

Borsalino gör klas­sis­ka hat­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.