KIL­GOUR

Plaza Uomo - - MANUAL -

Un­der 2000-ta­let gav Car­lo Bran­del­li en ny rikt­ning åt Kil­gour. Mo­dernt, ut­an att slänga bort tra­di­tio­nen. Ty­ger­na är lät­ta­re och sen­su­el­la­re än nå­gon­sin. Kon­fek­tions­kol­lek­tio­nen har vi­sats på Lon­dons ca­t­walk och se­dan 2007 görs skräd­da­de jeans. Fö­re­ta­get har dock all­tid haft en pro­gres­siv fram­to­ning. Till ex­em­pel var det Kil­gour som lär­de upp Tom­my Nut­ter, skräd­da­ren som för­ny­a­de Sa­vi­le Row un­der 1960-ta­let och drog dit kun­der som Mick Jag­ger och Be­at­les.

Kil­gour står i dag för en av­ska­lad och slim­mad sil­hu­ett med struk­tu­re­ra­de ax­lar. En­ligt Kil­gours de­sig­nav­del­ning är tan­ken att ko­sty­mer­na ska va­ra som ett ur­bant ca­mou­flage, där bä­ra­ren för­svin­ner in i sin om­giv­ning. Pric­kar och rän­der är de en­da tillåt­na mönst­ren och färg­pa­let­ten är strikt.

VAR? Sa­vi­le Row 8, kil­gour.eu NÄR? Grun­da­des som T& F French 1882. Het­te ett långt tag Kil­gour, French & Stan­bu­ry, men döp­tes om till Kil­gour 2005.

HUR? Nätt mid­ja och en sta­dig, tra­di­tio­nell ax­el­bild. Pro­duk­tio­nen tar sex till åt­ta vec­kor och en två­de­lad ko­stym kos­tar från 3 800 pund, tre­de­lat från 4 700 pund.

VIL­KA? Jim­my Carr, Fred Astai­re, Ca­ry Grant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.