VISDOMSORD

Sa­vi­le Row-de­sig­nern Har­dy ­Ami­es om att klä sig med in­tel­li­gens, om­sorg och nonchalans.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Har­dy Ami­es

få pro­fi­ler in­om herr­mo­det har le­ve­re­rat li­ka många visdomsord om sitt ge­bit som Har­dy Ami­es. För­u­tom ci­ta­tet ne­dan har han bland an­nat sagt att det är ”to­talt omöj­ligt att va­ra väl­klädd i bil­li­ga skor” och att för att upp­nå ”den nöd­vän­di­ga non­cha­lan­sen i en mans stil mås­te minst ett plagg va­ra omat­chat”. Kanske för­kla­ras den brit­tis­ke de­sig­nerns för­må­ga att ut­tryc­ka sig med att han ur­sprung­li­gen vil­le bli jour­na­list. Det var ock­så hans for­mu­le­rings­konst som gav ho­nom hans förs­ta jobb, när han le­van­de för­kla­ra­de skön­he­ten i en klän­ning för en söm­mers­ka på coutu­re­a­tel­jén Lachas­se. Där blev han se­dan chefs­de­sig­ner in­nan han 1945 star­ta­de eget på Sa­vi­le Row 14 i ­Lon­don. Ami­es gick bort 2003, 96 år gam­mal, men skräd­de­ri­et lig­ger kvar på sam­ma adress än i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.