Agen­ten

Mo­de­a­gen­ten Max Nils­son ­för­ser vå­ra fa­vo­rit­bu­ti­ker med kva­li­tet à la Ita­lia.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Eva mag­nus­zews­ka Text max alm-no­rell Fo­to

– Herr­mo­det finns in­te spe­ci­ellt myc­ket läng­re, al­la kan va­ra sin egen sty­list, sä­ger mo­de­a­gen­ten Max Nils­son.

Stil­in­tres­set bland män ökar he­la ti­den, ­ut­bu­det av herr­plagg är bre­da­re än ­nå­gon­sin och möj­lig­he­ter­na att mixa och mat­cha ­en­ligt eget tyc­ke är fler än nå­gon­sin. Max Nils­son är mo­de­a­gen­ten som gui­dar rätt i allt det­ta ­ge­nom att för­se vå­ra shop­ping­stäl­len med ett sak­kun­nigt ur­val av ita­li­ens­ka kva­li­tets­plagg. Han är mer el­ler mind­re upp­vux­en i bran­schen (hans far var ock­så agent) och har se­dan 15 år till­ba­ka in­tro­du­ce­rat den svens­ka herr­mo­de-mark­na­den för ita­li­ens­ka topp­mär­ken som LBM, Ma­son’s, Peu­te­rey och Jag­gy.

Det se­nas­te Ita­li­en­ba­se­ra­de mär­ket att vär­vas av Max mo­de­a­gen­tur är Bark, som bland an­nat säljs på NK. Det är främst ­så­da­na kun­der som agen­tu­ren har, high end-bu­ti­ker runt om he­la Skan­di­na­vi­en. Max dri­ver agen­tu­ren till­sam­mans med sin fru ­Ma­ri­ta och de­ras dot­ter Andrea från ­hu­vud­kon­to­ret i Helsing­borg. Här­i­från sät­ter Max rikt­lin­jer­na för vad som är bra herr­mo­de – och då med störst ­in­spi­ra­tion från Ita­li­en.

Vem är din sti­li­kon?

– Den ita­li­ens­ka ba­ro­nen Mr. Gae­ta­ni, ­ han är bra cool. Han an­vän­der fort­fa­ran­de sin pap­pas gam­la, skräd­da­de ko­sty­mer, vil­ket ­ gör ho­nom till en ex­klu­siv vin­tage-man. ­ Det är hans en­kel­het som gör ­ho­nom ex­klu­siv. John­ny Depp är ock­så en väl­digt cool man, i fräc­ka glas­ö­gon och snyg­ga hat­tar.

Vil­ket är ditt bäs­ta stil­tips?

– Mat­cha in­te så myc­ket. Det värs­ta som finns är när man färg­mat­char slips med ­näs­duk med ­strum­por. Mat­cha rätt, not ­over­dres­sed!

Vad ut­gör en bra bas­gar­de­rob?

– En bra chi­nos­byxa och en bra d­enim­byxa. Och själv­klart en okon­stru­e­rad ka­vaj-jac­ka att ha till. Hur of­ta ska man put­sa skor­na?

– När man har lä­ders­kor så ska man ­ put­sa dem var­je gång man tar dem på sig. Ditt fa­vo­rit­plagg?

– Ma­son’s Car­go­byx­or. Ditt säms­ta mo­de­köp?

– Ett så­dant skul­le jag ald­rig gö­ra.

Max Nils­son dri­ver mo­de­a­gen­tu­ren Max­i­ta som bland an­nat säl­jer in si­na sak­kun­nigt ut­val­da kva­li­tets­plagg till bu­ti­ker som NK och Ströms.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.