Skan­di­na­visk Bond

Plaza Uomo - - JOURNAL -

När det kom­mer till klas­sisk skan­di­na­visk kon­fek­tion är det svårt att in­te näm­na Oscar Jacob­son. De­ras vår­kol­lek­tion 2014 är starkt in­spi­re­rad av Ja­mes Bond och färgska­lan är so­ber och till sto­ra de­lar grå. Med Bond som in­spi­ra­tion syf­tar de på den äk­ta gent­le­man­nen som är li­ka väl­klädd i bad­byx­or som i ­smo­king. Agen­ten ha­de Q som för­såg ho­nom med tek­nis­ka ­pry­lar. På det­ta te­ma le­ve­re­rar fö­re­ta­get tek­nis­ka plagg så som en ­yt­ter­rock i tyg från Lo­ro Pi­a­nas Storm Sy­stem. I kol­lek­tio­nen finns även en ka­vaj i värl­dens lät­tas­te kash­mir. Ty­get från Lo­ro Pi­a­na väger en­dast 160 gram per kvadrat­me­ter. ob www.oscar­jacob­son.com

”Ka­rak­tä­ren Ja­mes Bond var för­fat­ta­rens ­ide­a­li­se­ra­de bild av sig själv.” Do­mi­nic Coo­per om att spe­la Ja­mes Bond-för­fat­ta­ren Ian Fle­ming i nya HBO-se­ri­en Fle­ming.

Oscar Jacob­sons vår­kol­lek­ti­on är in­spi­re­rad av James Bond.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.