Mo­dernt hant­verk

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Trai­ners i lyx­ut­fö­ran­de är nå­got vi har sett en läng­re tid. En tyd­lig trend är att skor­na de se­nas­te åren bli­vit allt mer dis­kre­ta. Ett mär­ke som ­le­ve­re­rar just det­ta är ita­li­ens­ka But­te­ro. ­Fö­re­ta­get har se­dan 1970-ta­let till­ver­kat skor och ridstöv­lar i toskans­ka Stab­bia. ­Nam­net But­te­ro kom­mer från de ­ita­li­ens­ka cow­boys som fanns i om­rå­det långt ­ti­di­ga­re. I dag är det främst klas­sis­ka ur­ba­na trai­ners till­ver­ka­de i myc­ket fint lä­der från lo­ka­la ­gar­ve­ri­er som ­fö­re­ta­get är kän­da för. De är ­till­ver­ka­de på ett hant­verks­mäs­sigt sätt med fast­syd­da gum­mi­su­lor till skill­nad från bil­li­ga­re lim­ma­de mo­del­ler. ob www.but­te­ro.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.