Re­sa med stil

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Som­mar­halv­å­ret bru­kar för många in­ne­bä­ra mer re­san­de. Tack va­re de ka­na­den­sis­ka tvil­ling­ar­na, Dex­ter och By­ron Pe­art, ba­kom mär­ket Want Les Es­sen­ti­als de la Vie kan vi frak­ta vå­ra sa­ker li­te ­snyg­ga­re. Fö­re­ta­get som grun­da­des 2006 är spe­ci­a­li­se­ra­de på väs­kor och ac­ces­so­a­rer. De häm­tar sin in­spi­ra­tion från 1950-tals ar­ki­tek­tur och mö­bel­form­giv­ning. Tvil­ling­ar­nas am­bi­tion är att var­je re­sa, ­oav­sett om det är på väg till job­bet el­ler runt jord­klo­tet, ska kun­na ske med stil. Vi gil­lar spe­ci­ellt ­mär­kets va­ror i tur­kisk eko­lo­gisk bo­mull med de­tal­jer i ita­li­enskt kalv­lä­der. Kva­li­te­ten och de­talj­ni­vån är hög vil­ket bland an­nat märks då de valt att an­vän­da ex­klu­si­va drag­ked­jor från ja­pans­ka YKK. ob www.wan­tes­sen­ti­els.com

De ka­na­den­sis­ka ­tvil­ling­ar­na ­Dex­ter och ­By­ron Pe­art står ba­kom väsk­mär­ket Want Les

Es­sen­ti­als de la Vie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.