Ne­a­pel­tips

Plaza Uomo - - HANTVERK -

Att bo: Ho­tel Chi­a­ja

Tre stjär­nor och bra centralt lä­ge. Nä­ra till ­sta­dens shop­ping­kvar­ter, ope­ran San Car­lo och kung­li­ga slot­tet. Dub­bel­rum från 900 kr.

Via Chi­aia 216 +39 081 14 15 555 www.ho­tel­chi­aia.it

Ho­tel Decu­ma­ni

Pa­laz­zo Sisto Ri­a­rio Sfor­za var pri­vat­re­si­dens för en är­ke­bis­kop på 1600-ta­let. Det är nu var­samt re­no­ve­rat och myc­ket pris­värt. ­Dub­bel­rum 800–1 250 kr. Via San Gio­van­ni Mag­gi­o­re

­Pig­na­tel­li 15 +39 081 55 18 188 www.decu­ma­ni.com

Sk­rädd eri och shop­ping:

Raf­fae­le D’Ali­se

Li­tet hi­sto­riskt herr­skräd­de­ri i sta­dens gal­le­ria Um­ber­to I.

Gal­le­ria Um­ber­to I, 8

Gen­na­ro So­li­to

Stör­re herr­skräd­de­ri ut­med ­sta­dens hu­vud­ga­ta.

Via To­le­do 256 +39 081 41 40 95 www.sar­to­ri­a­so­li­to.it

Ed­dy Mo­net­ti

Hi­sto­riskt na­po­li­tanskt ­mo­de­hus. Det­ta är herr­bu­ti­ken som

­do­mi­ne­rar. Via dei Mil­le 45 +39 081 40 70 64 www.ed­dy­mo­net­ti.com

Ca­mi­cia D’Am­bro­sio

En av sta­dens mest ex­klu­si­va skjort­ma­ka­re med Ita­li­ens bäs­ta ty­ger. Via Ma­rio Mor­gan­ti­ni 3

+39 081 55 10 918 www.lu­i­sa­dam­bro­sio.it

Ma­ri­nel­la

Sta­dens be­röm­da slips­bu­tik fyl­ler 100 un­der 2014. Ri­vi­e­ra di Chi­aia 287

+39 081 24 51 182 www.ma­ri­nel­la­na­po­li.it

Ce­sa­re At­toli­ni

Ex­klu­sivt skrädderi som re­vo­lu­tio­ne­rat Ne­a­pels herr­mo­de. Grun

dat av fa­dern Vin­cen­zo, be­römd till­skä­ra­re. Bu­tik även på Ma­di­son Avenue i New York. Via Fi­lan­ge­ri 15D +39 081 19 50 60 64 www.ce­sa­re­at­toli­ni.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.