ci­tys­hort­sen i de­talj

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ci­tys­horts är ett re­la­tivt nytt be­grepp som il­lu­stre­rar short­sens nya po­pu­la­ri­tet på ett bra sätt. Kort sagt ett ur­ba­ni­se­rat, knä­långt, klä­des­plagg som strun­tar i om du är på kon­to­ret, på en bätt­re re­stau­rang, på en hipp vin­bar el­ler i sa­lu­hal­len. Ci­tys­hort­sen fun­ge­rar över­allt i sta­den.

Klas­sis­ka fär­ger är ka­ki, oliv­grönt och ma­rin­blått. De åter­kom­mer var­je ­sä­song och är all­tid lät­ta att mat­cha med en snygg bla­zer el­ler trö­ja. Des­sa kom­mer från Slo­wear och har en skön bo­mulls- och lin­ne­bland­ning. Pris: 1 950 kr, Mr Por­ter. Många de­sig­ner säl­jer dres­sa­de shorts ­vil­ket är ett li­te sti­li­ga­re al­ter­na­tiv. ­De­tal­jer som slag, front­veck och snyg­ga ty­ger gör att short­sen fun­ge­rar som så myc­ket mer än ba­ra ett ­strand­plagg. Helt av­gö­ran­de när det kom­mer till shorts är ­de­ras längd. Långa shorts ris­ke­rar att ge ett slar­vigt ­in­tryck. Ibland blir short­sen så långa att de, ­be­va­re oss al­la, till och med kan för­väx­las med en tre­kvarts­byxa. Allt för kor­ta shorts är li­te av en vå­gad sats­ning, al­la har in­te Se­an Con­ne­rys spi­ror. Men å and­ra si­dan: har du in­te vå­gat, så har du in­te levt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.