Step­hen Fer­ber

Ex­per­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

Lyx­mär­ket Steph en F är känt i de all ra mest ex­klu­si va mod ekret­sa rna . Mär­ket känn eteck - nas av ­in tres­san ta ma te­ri­al val och ka xi­ga de­tal jer. ­Steph en Fer­ber är mär­kets grun­da re och ar­be­tar som cre­a­ti­ve

­di rector på fö­re­ta­get.

Vad ska man tän­ka på när

man kö­per shorts?

– De får in­te va­ra för långa el­ler för kor­ta, för bre­da el­ler för taj­ta. Jag an­ser att shorts in­te all­tid pas­sar att klä sig i, oav­sett hur varmt det är. Vi ser al­la oli­ka ut, vil­ket in­ne­bär att en del pas­sar bätt­re än and­ra i shorts. Vik­tigt är att väl­ja nå­got som pas­sar just dig och att

in­te ba­ra kö­pa en­ligt trend.

Vil­ka blir vå­rens och som­ma­rens

­tren­der på shorts­fron­ten?

– Ci­tys­hort­sen. För Step­hen F gjor­de vi en så­dan mo­dell re­dan till vår ­förs­ta

som­mar­kol­lek­tion för fy­ra år se­dan och det är en stil som många mo­de­hus anam­mar i dag. Per­son­li­gen har jag så långt jag kan min­nas gått i den ty­pen av shorts. Ci­tys­horts är li­te kor­ta­re än klas­sis­ka bermu­dashorts, och sam­ti­digt in­te

alls li­ka kor­ta som till ex­em­pel ett par klas­sis­ka ten­niss­horts (som de såg ut på

Björn Borgs och John McEn­ro­es tid).

Vil­ka är Step­hen F:s mest po­pu­lä­ra shorts?

– Vå­ra ci­tys­horts med smo­king­de­tal­jer. Till årets kol­lek­tion gör vi des­sa en­dast

i svart, men de har i ti­di­ga­re kol­lek­tio­ner även fun­nits i vitt. Des­sa till­hör­de från bör­jan vårt tre­de­la­de smo­king­set för kun­der som gick i smo­king på lyx­i­ga­re re­sorts och bador­ter. Men de har nu bli­vit ett av vå­ra ­ab­so­lu­ta

­fa­vo­rit­plagg och säljs se­pa­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.