lin­ne­ko­sty­men i de­talj

Plaza Uomo - - MANUAL -

Lin­ne är en tex­til­va­ra som i hu­vud­sak be­står av växt­fib­rer från lin, en 50–130 cm hög ört som har myc­ket tun­na stjäl­kar med tal­ri­ka, små och sma­la blad. Lin­ne be­trak­tas som ett ide­a­liskt vår- och som­mar­tyg på grund av sin sär­skil­da

­and­nings­för­må­ga. Ett här­ligt ­som­ma­ral­ter­na­tiv till twee­den.

Lin­ne­ko­sty­men ope­re­rar i gräns­lan­det mel­lan ­po­pu­läroch fin­kul­tur. Det vill sä­ga: den fun­ge­rar li­ka bra i dres­sa­de sam­man­hang som vid en ­es­pres­so­fi­ka på stan. Ka­vaj från Ca­na­li, 10 115 kr, Mr ­Por­ter. Den som fa­sar för skrynk­li­ga klä­der bör nog av­vak­ta med lin­ne­ko­sty­men, för sär­skilt på byx­or­na upp­står lätt veck. Men det fi­na med det­ta är, att om man in­te till­hör den allt­för ­no­gräk­na­de ­ty­pen, så gör det ingen­ting (om det in­te ser allt för ovår­dat ut). Det hör så att sä­ga ma­te­ri­a­let till. Lin­ne får lov att va­ra li­te skrynk­ligt. Lin­ne är tack­samt att bä­ra i star­ka ­fär­ger. För al­la som vill kun­na bä­ra ­pa­stell­fär­ger som ro­sa el­ler mint­grönt är där­för skjor­tor i lin­ne en bra idé. Den nå­got mer för­sik­ti­ga bä­ra­ren väl­jer en li­te enkla­re, lju­sa­re mo­dell. Rent kva­li­tets­mäs­sigt är lin­ne en ni­vå över ­bo­mulls­ty­ger­na. Det ­an­das bätt­re, ger mer sval­ka och har en mer so­fisti­ke­rad lys­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.