Ricc ar­do Frecc ia ­Bes­tet­ti

Vi­ge­va­no, Ita­li­en

Plaza Uomo - - MANUAL -

Med en­dast tre an­ställ­da ut­gör sko­till­ver­ka­ren Ric­car­do Frec­cia Bes­tet­ti ­kanske in­te ett av de mer namn­kun­ni­ga fö­re­ta­gen. Ric­car­do, som är en klas­sisk ­sko­ma­ka­re

och väl­känd för si­na uni­ka läs­ter, be­dri­ver en små­ska­lig till­verk­ning av någ­ra av ­värl­dens ­fi­nas­te skor i en li­ten verk­stad i Vi­ge­va­no strax norr om Mi­la­no. Han ­bör­ja­de

­ur­sprung­li­gen sin ut­bild­ning som lär­ling hos en boots­till­ver­ka­re i Tex­as. Boots är ­nå­got Ric­car­do där­för fort­fa­ran­de be­härs­kar myc­ket väl även om det nu­me­ra ­fram­för allt är klas­sis­ka låg­skor av ita­li­enskt snitt som är hans spe­ci­a­li­tet. Skor­na ­till­ver­kas helt för hand i den eg­na verk­sta­den där även läs­ter­na skärs ut. Bes­tet­ti er­bju­der allt ifrån helt mått­be­ställ­da skor, där kö­pa­rens föt­ter ri­tas av och där en unik läst skärs ut, till ­fär­di­ga skor på fö­re­ta­gets stan­dard­läs­ter. Hant­verks­ni­vån är oav­sett om man v­äl­jer mått­be­ställt el­ler en stan­dard­sko myc­ket hög. Pris­ni­vån för en helt unikt till­ver­kad ­mått­be­ställd sko lig­ger på cir­ka 20 000 kro­nor me­dan de bil­li­gas­te fär­di­ga mo­del­ler­na

kos­tar runt 5 000 kro­nor.

Namn: Ric­car­do ­ Frec­cia Bes­tet­ti. Grun­da­des: ti­digt 1990-tal i ­Vi­ge­va­no, Ita­li­en. Spets­kom­pe­tens: ­hand­gjor­da skor på högs­ta

hant­verks­ni­vå. Mest kän­da bä­ra­re: Et­han ­Newton från den ­väl­re­nom­me­ra­de herr­bu­ti­ken The Ar­mou­ry. Ak­tu­ellt: be­sök­te ­ny­li­gen den emi­nen­ta Gö­te­borgs

bu­ti­ken Spi­ga 3 för att ­dis­ku­te­ra skor och ta emot

be­ställ­ning­ar från oss svens­kar. I vår lan­se­ras ett stå­en­de sor­ti­ment i bu­ti­ken. Finns: på Spi­ga 3

i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.