Mon­te-car­lo be­ach

Plaza Uomo - - FINAL -

Ska man va­ra pe­tig så lig­ger Mon­te-Car­lo Be­ach in­te i Mo­naco, ut­an i Ro­quebru­ne-Cap-Mar­tin, ett sten­kast in på franskt ter­ri­to­ri­um. Dock har strand­ho­tel­let se­dan 1929, då Mon­te-Car­lo Be­achs öpp­ning mark­nads­för­des av då­ti­dens mest ­namn­kun­ni­ga skval­ler­jour­na­list El­sa Max­well, loc­kat sol­dyr­ka­re som sö­ker som­mar-­Mo­nacos es­sens. Max­well ska, en­ligt säg­nen, ha va­rit med och ut­for­mat stäl­let på det sätt hon me­na­de att de ri­ka och ­be­röm­da vil­le ha det. Med sitt lä­ge ne­re vid Me­del­ha­vets strand sågs det till att ing­et hind­ra­de havs­ut­sik­ten från den båg­for­ma­de, ter­ra­kot­ta­fär­ga­de hu­vud­bygg­na­den med 40 rum, de fy­ra re­stau­rang­er­na och den eg­na strand­klub­ben, kom­plett med en ­olym­pisk salt­vat­ten­pool. Ho­tel­let åter­fick för någ­ra år se­dan myc­ket av sin ur­sprung­li­ga glans ef­ter en upp­fräsch­ning sig­ne­rad den Pa­ris-ba­se­ra­de de­sig­nern och ar­ki­tek­ten In­dia Mah­da­vi. In­dia har valt en svalt nau­tisk färgska­la i de snyggt välv­da rum­men.

Mon­te-Car­lo Be­achs ­” ri­vi­e­ra­rö­da” fa­sad har in­te för­änd­rats se­dan ­ho­tel­lets stor­hets­tid, då skval­ler- och ­so­ci­e­tets­jour­na­lis­ten El­sa Max­well ord­na­de si­na stor­slag­na fes­ter vid poo­len.

Kän­da gäs­ter: Ma­ria Cal­las, Aristo­te­les Onas­sis, Ri­ta Hay­worth och prins Aly Khan.

Stil­fak­tor: An­rikt bad­ho­tell med egen strand­klubb och salt­vat­ten­pool. Gott om peng­ar, låg ryn­kig­hets­fak­tor – sna­ra­re be­sut­ten ung­dom.

Avenue Prin­ces­se Gra­ce, ­Ro­quebru­neCap-Mar­tin +33 4 93 28 66 66 www.mon­te-car­lo-be­ach.com

Ögon­blic­ket: Un­der 1930-­ta­lets förs­ta hälft var El­sa Max­wells spek­ta­ku­lä­ra fes­ter vid den olym­pis­ka salt­vat­ten­poo­len ho­tel­lets sto­ra drag­plås­ter. Poo­len var of­ta fylld till bräd­den med ba­ders­kor sty­la­de i bäs­ta Est­her Wil­li­ams-stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.