Le ne­gre­sco

Plaza Uomo - - FINAL -

Säg Le Ne­gre­sco och de fles­ta vet vad du me­nar, hur det ser ut och var det lig­ger. Dock har in­te rik­tigt li­ka många av oss bott här. Ho­tel­let, som öpp­na­de 1913, är hårt för­knip­pat med svun­na ti­ders se­mest­ran­de. Från sitt lä­ge mitt på Pro­me­na­de des Ang­lais, över­blic­kar Le Ne­gre­sco he­la den azur­blåa Baie des Anges. Dess ly­san­de ro­sa ku­pol – vil­ken en­ligt säg­nen for­mats med ar­ki­tek­tens äls­ka­rin­nas bröst i åtan­ke – pe­kar stolt i skyn. Från det att du an­län­der och läm­nar bil­nyc­keln till en av de liv­ré­kläd­da dörr­män­nen be­hö­ver du in­te gö­ra någon­ting mer än att ta på dig lin­ne­skjor­tan och pa­na­ma­hat­ten och lu­ta dig till­ba­ka – ser­vicen på Le Ne­gre­sco är oklan­der­lig och finns på ögon­blicks av­stånd. Men om du re­ser med små­barn iförd tre­kvarts­bral­lor och T-shirt ska du för­slagsvis väl­ja an­nan in­kvar­te­ring. Ögon­blic­ket: En be­ru­sad ­Ja­mes Brown har i svår svart­sju­ka ja­gat sin fru ge­nom ­ho­tel­lets kor­ri­do­rer. Vid ett an­nat till­fäl­le glöm­de Ri­chard Bur­ton Liz Tay­lors sma­ragdsmyc­ken vär­da fle­ra mil­jo­ner på en bar­stol i ba­ren.

Kän­da gäs­ter: Al­la som de fles­ta av oss vet ­någon­ting om, har nå­gon gång bott på Le Ne­gre­sco. Bland des­sa finns Be­at­les, Mi­chael Jack­son, prin­ses­san Gra­ce av ­Mo­naco, Or­son Wel­les och Clau­dia Schiffer.

Stil­fak­tor: Gam­la tra­di­tio­ner och hög­klas­sig ser­vice mö­ter på nå­got sätt mo­der­na ti­der med he­dern i be­håll. Ho­tel­let är eklek­tiskt – så även sti­len på gäs­ter­na.

37 Pro­me­na­de des ­Ang­lais, Nice +33-4-93 16 64 00 www.ho­tel-ne­gre­sco-nice.com

Le Ne­gre­scos iko­nis­ka ro­sa ­ku­pol är ri­tad av ar­ki­tekt ­Édou­ard Ni­er­mans och sägs be­bos av Ma­da­me Je­an­ne Au­gi­er, ho­tel­lets smått ­ex­cent­ris­ka äga­rin­na. Hon fyll­de 90 år för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.