CH­TEAU EZA

Plaza Uomo - - FINAL -

Upp­höjt 429 me­ter över ha­vet ut­med en av Frans­ka ri­vi­e­rans mest snirk­li­ga väg­stråk, mitt i byn Èze, lig­ger ett fa­sci­ne­ran­de styc­ke svensk histo­ria. År 1920 be­sök­te den svens­ke prin­sen Wil­helm, son till kung ­Gustav V, för förs­ta gång­en den lil­la, me­del­ti­da bergs­byn. Tyc­ke upp­stod be­vis­li­gen, med tan­ke på att han och hans äls­ka­rin­na Je­an­ne de Tramcourt tre år se­na­re val­de att kö­pa upp ett­an­tal av byns sten­hus. Här äg­na­de ­Wil­helm sin tid åt sitt för­fat­tar­skap till dess att Je­an­ne dog 1952, var­på han ef­ter näs­tan 30 år i Frank­ri­ke val­de att flyt­ta hem till ­Sve­ri­ge igen. Wil­helm och Je­an­nes ti­di­ga­re hem, även kal­lat ”Örn­näs­tet”, om­vand­la­des till ­ho­tell och un­der årens lopp har de tolv rum­men och svi­ter­na re­stau­re­rats med var­sam hand. Att chec­ka in i nå­gon av svi­ter­na är som att kli­va rakt in i den svens­ka prin­sens eg­na bo­hag – i ett av rum­men står ­Wil­helms eg­na skriv­bord och bok­hyl­lor fyll­da med böc­ker kvar pre­cis där de stod i mit­ten på 1900-ta­let. På Miche­lin­kro­gen, be­lä­gen på en in­gla­sad ter­rass med pa­no­ra­maut­sikt över Me­del­ha­vet, sit­ter man tätt, tätt in­till and­ra kän­da ho­tell­gäs­ter. Ögon­blic­ket: U2:s Bo­no, som har se­mester­hus i grann­byn Èze-ser-Mer, har en­ligt upp­gift fri­at till sin ­nu­va­ran­de fru ­Ali­son Hew­son på en av ­ho­tel­lets ter­ras­ser.

Kän­da gäs­ter: ­Châ­teau Eza och in­til­lig­gan­de Chev­re d’Or frek­ven­te­ras av ­ce­leb­ri­te­ter som äger ­vil­lor i om­rå­det. Har­ri­son Ford och Ni­co­le Kid­man till­hör ett par av de mest namn­kun­ni­ga gäs­ter­na.

Stil­fak­tor: Pac­ka lätt och und­vik rull­väs­ka – för att ta sig till ho­tel­let mås­te man sö­ka sig ge­nom al­la de sma­la, kul­ler­stens­be­lag­da grän­der­na i den la­by­rint­lik­nan­de byn. Ho­tel­let ut­strå­lar av­slapp­nad ele­gans men på re­stau­rang­en gör man rätt i att dra på sig ka­va­jen.

Rue de la Pi­se, Èze +33-4-93 41 12 24 www.cha­teau­e­za.com

Det fem­stjär­ni­ga ho­tel­let ­Châ­teau Eza är in­hyst i prins ­Wil­hems ti­di­ga­re bo­stad, där han mel­lan 1923 och 1952 bod­de med sin frans­ka äls­ka­rin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.