LE BYBLOS

Plaza Uomo - - FINAL -

Ho­tell Le Byblos i Saint-Tro­pez är som­mar­nö­je för rock­stjär­nor, mil­jo­nä­rer och kung­lig­he­ter. Bri­git­te Bar­dot, som fort­fa­ran­de bor i den lil­la fis­ke­byn, chec­ka­de 1967 in på ­ho­tel­let för att fi­ra bröl­lop­snatt med sin tred­je ma­ke Gün­ter Sachs. Just den­na hän­del­se mar­ke­rar star­ten för Le Byblos kän­dis­skap som ho­tell, där stäm­ning­en var så rätt att Mick Jag­ger 1971 fri­a­de till sin förs­ta fru Bi­an­ca i rum 401. Om den ­gans­ka oan­sen­li­ga fa­sa­den, som ser ut som en mi­ni­a­tyr av en syd­fransk by, läm­nar dig be­svi­ken över plat­sens flärd, kan du all­tid vän­da dig om och skan­na av par­ke­rings­plat­sen. Här står Fer­ra­ri, McLa­ren, Bent­ley och Rolls Royce tätt par­ke­ra­de på rad. Runt den sto­ra poo­len på in­ner­går­den osar sex­ig­het och de långa nät­ter­na bru­kar in­te slu­ta för­rän på mor­gon­kvis­ten, då be­da­ga­de film­stjär­nor och and­ra be­sutt­na slä­par sig till fru­kost­buffén ef­ter en natt på le­gen­da­ris­ka in house-natt­klub­ben Les Ca­ves du Roy. På Le Byblos är det pa­pa­raz­zi­fritt och myc­ket svårt att kom­ma in om du in­te bor här. Ögon­blic­ket: Mick och ­Bi­an­ca Jag­gers bröl­lopsce­re­mo­ni 1971, då the Rol­ling Sto­nes själ­va skul­le spe­la. Kon­ser­ten fick ­stäl­las in ­ef­tersom Keith Richards var ne­re för räk­ning på grund av sprit och dro­ger.

Kän­da gäs­ter: Na­o­mi Camp­bell, Ge­or­ge Cloo­ney, Bo­no, El­ton John och Da­vid Beck­ham. Och näst ­in­till al­la de sto­ra fot­bolls­stjär­nor­na. Stil­fak­tor: En syd­fransk by i ­mini­for­mat, ut­rus­tad med Alain Ducas­se-re­stau­rang och Me­del­havs­kus­tens mest svår­till­gäng­li­ga natt­klubb. Till­ba­ka­lu­tad ­stäm­ning iklädd nå­got bo­hochict, fast med re­jäl plån­bok.

20 Avenue Paul Sig­nac, ­Sain­tTro­pez +33-4-94 56 68 00 www.byblos.com

Poo­len på Le Byblos in­ner­gård är en dis­kret zon i ­pa­pa­raz­zi­tä­ta Saint-Tro­pez.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.