WEL­COME

Plaza Uomo - - FINAL -

Vil­le­fran­che-sur-Mer är en li­ten och gam­mal fis­ke­by, någ­ra ­kilo­me­ter ös­ter om Nice. Likt i prin­cip varen­da kvadrat­kilo­me­ter av Ri­vi­e­ran, är byn hårt tra­fi­ke­rad av dy­ra bi­lar, glit­te­ra­ti och hor­der av tu­ris­ter. Ne­re i djup­havs­ham­nen lig­ger den ­frans­ka po­e­ten och dra­ma­ti­kern Je­an Coc­teaus gam­la fa­vo­rit­ho­tell, med det kon­ci­sa nam­net Wel­come. Stäl­let har va­rit ho­tell se­dan 1700-­ta­let och ägs se­dan 1943 av fa­mil­jen Gal­bo­is, som fort­fa­ran­de ser till att da­gens kän­di­sar och rys­ka mil­jar­dä­rer trivs. Till det ytt­re ser Wel­come ut pre­cis som vil­ket an­nat syd­franskt hamn­ho­tell som helst – ett ter­ra­kot­ta­fär­gad sex­plans­hus med ljus­blå ja­lu­si­er som vet­ter ut mot ha­vet. Men väl in­nan­för dör­rar­na är det svårt att in­te sve­pas med i den air av kre­a­ti­vi­tet, vid­synt­het, och ut­sväv­ning­ar som un­der al­la år ge­nom­sy­rat stäl­let. Coc­teau ha­de själv svårt att sam­man­fat­ta sin käns­la för Wel­come och be­skrev kort och gott ho­tel­let som ”en un­der­lig plats”. Ögon­blic­ket: Se till att bo­ka rum 22, där Coc­teau bland ­an­nat sägs ha chec­kat in för att sör­ja den plöts­li­ga dö­den av hans ­äls­ka­re 1923. Ett an­nat ­hi­sto­riskt ögon­blick var då dan­sö­sen ­Isa­do­ra Dun­can 1927 för­o­lyc­ka­des ­ un­der en bil­färd längs ­kus­ten, då ­hen­nes scarf snod­de in sig i ett av eker­hju­len på den öpp­na bi­len hon kör­de och följakt­li­gen ströp hen­ne till döds.

Kän­da gäs­ter: My­ten kring ­ho­tel­let har byggts av den upp­sjö kre­a­tö­rer som på kor­ta­re ­el­ler läng­re sikt bott här: Christi­an ­Bé­rard, Ge­or­ges Hug­net, ­Glen­way We­scott, och Mon­roe Whe­e­ler har frek­ven­te­rat Wel­come, lik­som ­för­fat­ta­rin­nan Ma­ry Butts.

Stil­fak­tor: Fransk kust­stad med anor. The ”ro­a­ring 20s” känns när­va­ran­de – ­åt­minsto­ne när ­hor­der­na av ­kryss­nings­pas­sa­ge­ra­re läm­nat ga­tor­na.

3 Qu­ai de l’Ami­ral Cour­bet, Vil­le­fran­che-sur-Mer +33-4-93 76 27 62 www.wel­come­ho­tel.com

Fle­ra av rum­men er­bju­der ut­sikt över ha­vet samt en glimt av ka­pel­let Sain­tPi­er­re, där Je­an Coc­teaus mu­ral­mål­ning­ar fort­fa­ran­de kan be­skå­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.