Re­sa snyggt

Klas­siskt herr­mo­de stäl­ler of­ta krav på klas­sisk res­väs­ka. Men det finns ett pris att be­ta­la för att bä­ra lä­der­väs­kor på ax­eln.

Plaza Uomo - - KRÖNIKA - Av niklas wahllöf

rom dall­rar i het­tan, det är 36 gra­der varmt. Vi ska pro­me­ne­ra någ­ra kvar­ter från ho­tel­let till cen­tral­sta­tio­nen ba­ra. Ta ett tåg till Ne­a­pel, hop­pa på en båt till Ischia. Kom så går vi.

Can­vas­väs­kans ax­el­rem går av.

Väs­kan – al­la 19,8 ki­lo – mås­te bä­ras i han­den, en bit ut från krop­pen. Och i and­ra han­den re­se­gar­de­ro­ben, och över ena ax­eln da­torn, ka­me­ran, hög­ta­lar­na, allt det and­ra.

Ax­el­rem­mens brott ska väl in­te skyl­las för att flick­vän­nen och jag små­ning­om val­de att gå oli­ka vägar, men att stäm­ning­en var an­strängd den ­förs­ta ti­den på ön rå­der inga ­tvi­vel om. Ef­ter att ha ­va­rit mör, svet­tig och gri­nig ­re­dan på ­sta­tio­nen i Rom ­till­sköt ett par för­svå­ran­de de­tal­jer (som att åka till fel sta­tion i ­Ne­a­pel och be­hö­va baxa ­väs­kan ­ge­nom stan till rätt hamn, lyf­ta i och ur den i di­ver­se ­for­don med chauf­fö­rer som väg­ra­de ­be­fat­ta sig med så­dant som ­ba­gage) som gjor­de att jag ­ef­ter att slut­li­gen ha klätt­rat upp­för trap­por­na till ho­tell­rum­met ha­de klart för mig hur en an­nal­kan­de mus­ke­lin­flam­ma­tion känns.

Mitt säll­skap ha­de ­nå­got an­nat klart för sig – ­få­fäng­ans ef­fek­ter, vad som vän­tar den som väg­rar ”en vet­tig rull- väs­ka”. Kanske la­de hon till, jag minns in­te, att ba­ra nå­got halv­år dess­förin­nan ha­de jag mutt­rat ”tro­li­gen ryggskott” un­der en re­sa då väs­kans ax­el­rem myc­ket väl ha­de hål­lit.

Att re­sa snyggt gör ont. Men vi blir allt fler brö­der i smär­tan. I takt med att herr­mo­det i vår del av värl­den har vand­rat var­vet runt och än­nu en gång lan­dat i sin vag­ga – mel­lan­k­rigs­ti­den – har även de klas­sis­ka ­re­se­ac­ces­so­a­rer­na kom­mit till­ba­ka på bred front. Tit­tar man sig runt på en väs­teu­ro­pe­isk flyg­plats i dag ser man lä­der, tyg, ­mäs­sing. ­Ka­kiny­an­ser. Man kun­de ­näs­tan tro att Er­nest He­ming­way fort­fa­ran­de var i li­vet.

Och pre­cis som då – när re­san­det tog fart ef­ter att ha va­rit på i prin­cip noll­ni­vå ­un­der ett för­la­man­de världs­krig och på väg att bli var mans fri­tid – in­ser den stil­med­vet­ne gent­le­man­nen att man in­te ser ut hur som helst ba­ra för att man ska be­fin­na sig i en obe­kväm mil­jö un­der en dag. Man pac­kar in­te i vad som helst. Då ha­de man in­te myc­ket att väl­ja mel­lan, men i dag är det ett val vi gör – och vi väl­jer bort rull­väs­kan.

Man kan tyc­ka oli­ka om de hjul­för­sed­da plast­lå­dor­na, men de är i al­la fall hår­da – al­la med ba­ra ba­sa­la pack­nings­kun­ska­per har hyf­sat väl­struk­na skjor­tor vid fram­koms­ten, och en hel rakvat­ten­flas­ka – och den krä­ver ­mi­ni­mal ansträngning att fö­ra med sig.

Men när rull­väs­kan nu är på väg ut i ­re­aträs­ket och de gam­la mju­ka ­can­va­soch ­lä­der­väs­kor­na är till­ba­ka, står långa ra­der av män med rygg­ra­der for­ma­de till S vid ba­gage­in­läm­ning­en och ­knå­dar ena skin­kan. Och den mi­nu­tiö­sa om­sorg som vi ­vi­sa­de klä­der­na un­der ned­pil­lan­det i fac­ken kom­mer last­nings­per­so­na­len in­te iakt­ta – de ­kas­tar myc­ket gär­na även en mjuk väs­ka upp och ned, för att lå­ta den bil­da bot­ten i ett väsk­berg.

Kanske finns just nu fler ­le­ve­ran­tö­rer än nå­gon­sin för den heming­ways­ka ­re­sesti­len. Och nya kom­mer. Så när ­and­ra Hem­netsur­far sit­ter jag och klic­kar på en lä­de­rask för arm­bands­kloc­kor­na (i ­stäl­let för ­av­sed­da pa­tro­ner) från ­Hol­land & Hol­land. Kanske den här moss­grö­na, ­can­vas­res­väs­kan från West­ley Richards (med ­lä­der­de­tal­jer från svens­ka Tärn­sjö Gar­ve­ri)? Sandstorm ­Keny­as nya we­ek­end­bag? Nog bor­de Otis Bat­ter­bee-ne­ces­sä­ren ( ja, i vax­ad can­vas) få säll­skap av hans la­ven­del­fyll­da ögon­mask i tweed? Och är jag rik­tigt i ­ga­sen och in­bil­lar mig att nå­gon gång ha med­len, tit­tar jag hyp­no­ti­se­rat på webb­fil­men om en per­son­li­gen de­sig­nad kof­fert på Mai­son Goyards webb­plats. Er­go­no­min då? Det finns en gyl­le­ne mel­lan­väg. Swai­ne ­Ade­ney Brigg. Där görs res­väs­kan för al­la med fal­len­het för ryggskott, kna­kan­de hand­le­der och öm­man­de knän, men ­vi­sio­nen att re­sa med klas­sis­ka ac­ces­so­a­rer. De­ras sty­va, rakt ige­nom hand­gjor­da Ches­ter­ford- väs­ka har nu ut­ö­kats med rull­hjul och drag­hand­tag. ­Pri­set? När­ma­re 40 000 kro­nor. Se det som sjuk- och olycks­falls­för­säk­ring.

”mju­ka lä­der­väs­kor ger män med rygg­ra­der for­ma­de till S.”

Niklas Wahllöf är ­fri­lans­skri­bent och ­kul­turkrö­ni­kör på ­Da­gens Ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.